Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni

Projekt pn. Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodnicznych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 653 505 zł
Dofinansowanie: 1 405 479 zł

Projekt miał na celu zachowanie i przywrócenie właściwego stanu zbiorowisk roślinnych klifu i wysoczyzny morenowej, a także cennych gatunków flory i fauny rezerwatu Kępa Redłowska, ze szczególnym uwzględnieniem jarzębu szwedzkiego, m.in. poprzez zabezpieczenie ich przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Odsunięcie masowej penetracji od obszarów występowania gatunków zagrożonych zostało osiągnięte poprzez odpowiednie skanalizowanie ruchu na terenie rezerwatu. W ramach inwestycji wyznaczono szlaki rekreacyjne i edukacyjne oraz ponad siedmiusetmetrowy odcinek szlaku rowerowego. Obszar rezerwatu został ogrodzony, a wejście na jego teren możliwe jest jedynie w wyznaczonych punktach. W celu wyeliminowania niekontrolowanej penetracji i niszczenia skarpy klifu przez spacerowiczów, wyznaczono dwa punkty widokowe. Realizacja projektu polegającego na wykonaniu działań ochronnych zmierzających do ukierunkowania i ograniczenia niekontrolowanego ruchu pieszego oraz kołowego pozwoli na zachowanie walorów przyrodniczych na terenie rezerwatu Kępa Redłowska o powierzchni ok. 122 ha.

Okres realizacji: 01.04.2011 – 31.12.2013

Kontakt
Beata Neumann
tel. 586688436
e-mail: b.neumann@gdynia.pl