Zakończone - w okresie trwałości

Kwalifikacje dla Pomorzan IIProjekt pn. Kwalifikacje dla Pomorzan II


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.5 Kształcenie ustawiczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 704 053,85 zł
Dofinansowanie: 598 445,78 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie w latach 2020-2022 oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 180 osób (60K, 120M) pracowników MŚP i PES, w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Spodziewanym efektem projektu będzie znaczna poprawa sytuacji 180 osób - pracowników MŚP i PES w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy. W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu bezpośrednich: 123 osoby o niskich kwalifikacjach, uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 123 osoby w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu, 17 osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu.

Okres realizacji:  01.06.2020 – 31.10.2023

Kontakt
pracownik sekretariatu Fundacji Gospodarczej
tel. 58 662 42 32
e-mail: kdp2@fungo.com.pl

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2021 11:38
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.02.2024 11:10
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona