Zakończone - w okresie trwałości

Młodzi Aktywni na Rynku Pracy

Projekt pn. Młodzi Aktywni na Rynku Pracy


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 596 425 zł
Dofinansowanie: 565 530 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) lub poprawy warunków zatrudnienia 30 osób młodych z woj. pomorskiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat (14M,16K) (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego 1.3.1), w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, poprzez realizację w okresie I 2020 - VI 2021 kompleksowego wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 28.02.2022

Kontakt
pracownik sekretariatu Fundacji Gospodarczej
tel. 58 662 42 32
e-mail: marp@fungo.com.pl

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2021 10:31
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:27
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona