Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Zakończone - w okresie trwałości

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
Projekt pn. ”Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” został zrealizowany przy wsparciu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,  Priorytetu III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 z dnia 01.07.2011 r. z późniejszymi zmianami.

Cele projektu:
Celem ogólnym było zapewnienie dobrego stanu oraz poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych a celem bezpośrednim:
• zmniejszenie stężeń i likwidacja zanieczyszczeń spływających przez system odprowadzania wód opadowych z terenu Gdyni oraz Rumi, Redy i Wejherowa do Zatoki Gdańskiej oraz
• ograniczenie skutków lokalnych podtopień, do których dochodzi w okresach występowania deszczy nawalnych.

Zakres projektu:  
W ramach projektu zrealizowane zostały 23 zadania inwestycyjne na terenie czterech gmin: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasto Reda i Gminy Miasta Wejherowa, obejmujące budowę i przebudowę łącznie prawie 30 km sieci kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących wylotów wraz z budową 66 urządzeń podczyszczających (36 osadników i 30 separatorów) oraz budowę jednego suchego zbiornika retencyjnego. Zrealizowano w szczególności następujące zadania inwestycyjne:
1.      Budowa 1 744,9 mb kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów przed wylotami do rzeki Kaczej.
2.      Budowa 1 466 mb i przebudowa 1 721,8 mb sieci kanalizacji deszczowej w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających - czterech osadników i czterech separatorów.
3.      Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ulicy Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" o pojemności o 6 200 m3 oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej o długości 173,5 mb wraz z urządzeniami podczyszczającymi, w tym trzema osadnikami i dwoma separatorami.
4.      Budowa urządzenia podczyszczającego, w tym sześciu osadników i trzech separatorów, na kanale deszczowym o średnicy 1 600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wlotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej oraz budowa 183,3 mb kanalizacji deszczowej.
5.      Budowa 702,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego oraz regulacją górnego odcinka odbiornika.
6.      Budowa 1 026 mb i przebudowa 435,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, w tym dwoma osadnikami i dwoma separatorami.
7.      Budowa 221 mb i przebudowa 2 269 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym trzech osadników i trzech separatorów.
8.      Budowa 3 686,7 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Bosmańskiej, Nasypowej, Unruga, Benisławskiego i Zielonej wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów oraz przebudową zbiornika retencyjnego.
9.      Budowa 450,17 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego, Skweru Kościuszki i Alei Jana Pawła II w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, na wylotach do Basenu Prezydenta.
10.  Budowa 1 063,6 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni.
11.  Budowa 3 895,2 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chwarznieńskiej wraz z budową dwóch urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, w Gdyni.
12.  Budowa 2 099 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chwarznieńskiej (na tzw. III odcinku leśnym) w Gdyni.
13.  Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami o długości 760 mb oraz przebudowa 140,5 mb przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicach Akacjowej, Kasztanowej, Bukowej i Alei Zwycięstwa wraz z budową jednego osadnika w ulicy Bukowej w Gdyni.
14.  Budowa 1 628,6 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Kazimierskiej, Bukowej i Chełmińskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego, w tym jednego osadnika i jednego separatora, w Rumi.
15.  Budowa 725,8 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bądkowskiego w Rumi.
16.  Budowa 915,1 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową jednego separatora i udrożnieniem rowów melioracyjnych w ramach budowy drogi powiatowej ulicy 12-go Marca w Redzie.
17.  Budowa 730 mb kanalizacji deszczowych w ulicy Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki Redy wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora.
18.  Budowa 698,5 mb kanałów deszczowych w rejonie ulic Apollina i Izydy w Gdyni.
19.  Budowa 926,57 mb sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Heweliusza, w łączniku do ulicy Kopernika i w ulicy Kopernika w Gdyni.
20.  Budowa 415,4 mb kanałów deszczowych w ulicy Działkowców wraz z budową dwóch urządzeń podczyszczających, w tym dwóch osadników i dwóch separatorów, w Rumi.
21.  Budowa 1 040 mb kanałów deszczowych w ulicach Hetmańskiej i Długiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora w Rumi.
22.  Budowa 652,5 mb kanałów deszczowych wraz z budową jednego osadnika w ulicy Morskiej i budową jednego osadnika w ulicy Kosynierów oraz przebudową rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi, z włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie.
23.  Budowa 732 mb kanałów deszczowych w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - „Węzeł Działki" wraz z budową urządzenia podczyszczającego składającego się z jednego osadnika i jednego separatora w Wejherowie.
 
Rezultaty realizacji projektu
W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, rzeki Kaczej, Potoku Kolibkowskiego, Potoku Demptowskiego i Strugi Cisowskiej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do tych cieków i Morza Bałtyckiego z terenu Gdyni oraz Rumi, Redy i Wejherowa. Osiągnięta redukcja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych dopływających kolektorami deszczowymi i ciekami do Zatoki Gdańskiej wyniosła dla zawiesin ogólnych średnio 72% w skali roku a dla substancji ropopochodnych średnio 87% w skali roku.
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń wywołanych przez deszcze nawalne, wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej oraz poprawy jakości wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych. Zmniejszyło się zagrożenie czasowego zamykania trójmiejskich kąpielisk, co wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Wybudowany zbiornik retencyjny pełni funkcję zabezpieczającą przed skutkami anomalii pogodowych, do których należą zjawiska powodziowe.

Beneficjent projektu: Gmina Miasta Gdyni 

Partnerzy w projekcie:

Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasto Reda
Gmina Miasta Wejherowa
Umowa o współpracy dotyczącej realizacji Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” została zawarta w dniu 30.09.2014 r.

Koszt całkowity projektu: 69 530 385,80 zł PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 68 577 159,97 PLN, w tym:
Gmina Miasta Gdyni: 58 874 563,21 PLN
Gmina Miejska Rumia: 5 433 925,91 PLN
Gmina Miasto Reda: 1 702 374,31 PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 2 566 296,54 PLN

Kwota dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności: 51 794 618,11 PLN, w tym:
Gmina Miasta Gdyni: 44 466 488,94 PLN
Gmina Miejska Rumia: 4 104 108,61 PLN
Gmina Miasto Reda: 1 285 760,83 PLN
Gmina Miasta Wejherowa: 1 938 259,73 PLN

Realizacja projektu została zakończona do 31.12.2015 r.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Krystyna Borkowska
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Telefon: (58) 66 88 448
e-mail: k.borkowska@gdynia.pl lub umeuro@gdynia.pl