Zakończone - w okresie trwałości

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Nazwa projektu:
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni.
 
Źródło dofinansowania projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 8 859 219,11 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 541 779,19 zł. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie:
12 listopada 2012 roku.
 
Zakończenie realizacji projektu:
Czerwiec 2015 roku - rozliczenie finansowe projektu.
 
Cele projektu:
Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury, poprawa oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Muzycznej w Gdyni, podniesienie jakości kształcenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej proponowanej przez placówkę zarówno dla środowiska muzycznego, jak i mieszkańców Gdyni i odwiedzających ją gości.

Zakres rzeczowy projektu:
Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku oraz rozbudowa Szkoły polegająca na rozbiórce dwukondygnacyjnej części dobudowanej do obiektu i zbudowaniu nowoczesnej bryły, a także zagospodarowanie przyległego terenu wraz z wykonaniem małej architektury. Zakup niezbędnego wyposażenia, w tym instrumentów muzycznych.

Produkty projektu:
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przebudowany i rozbudowany został obiekt Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni o powierzchni netto około 2 805 m² i kubaturze około 12 601 m³, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadający:
- 41 sal dydaktycznych wyposażonych w 40 nowych ławek dwuosobowych, 80 nowych krzeseł do ławek, 5 nowych tablic w pięciolinię, 14 nowych biurek, 14 nowych szaf na instrumenty i nuty, 25 nowych instrumentów muzycznych: 8 fortepianów, 8 pianin, 1 harfę, 2 klawesyny, 2 kotły, 1 marimbę, 1 werbel, 1 zestaw perkusyjny, 1 tom-tom;
- salę koncertową liczącą 203 miejsca na widowni;
- salę organową liczącą 50 miejsc na widowni;
- salę egzaminacyjną;
- kabinę nagrań.

Rezultaty projektu:
Realizacja inwestycji przyczyniła się do:
- rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego poprzez utworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej,
- udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- poprawy bezpieczeństwa i komfortu przebywania w budynku Szkoły,
- poprawy jakości proponowanej przez placówkę oferty edukacyjnej, poprzez możliwość pełnego wykorzystania potencjału pedagogicznego, którym Szkoła dysponuje,
- efektywnej organizacji nauki i pracy w placówce,
- rozszerzenia oferty kulturalnej Szkoły,
- tworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry muzycznej.
 
Realizacja projektu przyczyniła się również do spełnienia mierzalnych celów ilościowych w zakresie:
- zwiększenia dostępu do edukacji muzycznej – wzrosła się liczba uczniów przyjmowanych do Szkoły;
- rozszerzenia oferty edukacyjnej o trzy nowe kierunki nauczania: gry na harfie i klawesynie oraz innowacyjne zajęcia z muzyki kaszubskiej;
- udostępnienia oferty kulturalnej szerszemu gronu publiczności – co roku organizuje się co najmniej 30 koncertów w sali koncertowej oraz w sali organowej;
- zwiększenia zatrudnienia – w wyniku realizacji przedsięwzięcia zatrudnionych zostało trzech nauczycieli gry na instrumentach (harfa i klawesyn oraz instrumenty o rdzennie kaszubskim charakterze), a także dodatkowy dozorca oraz trzy osoby sprzątające.


 • Budynek Szkoły Muzycznej w Gdyni. Elewacja nowej części obiektu nawiązująca swym wyglądem do instrumentu klawiszowego.
 • Budynek Szkoły Muzycznej w Gdyni. Elewacja nowej części obiektu nawiązująca swym wyglądem do instrumentu klawiszowego.
 • Budynek Szkoły Muzycznej w Gdyni. Stara część placówki.
 • Budynek Szkoły Muzycznej w Gdyni. Wejście główne.
 • Sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Gdyni.
 • Sala organowa Szkoły Muzycznej w Gdyni.
 • Sala lekcyjna. Wyposażenie i instrumenty zakupione w ramach projektu.
 • Sala nauki gry na instrumencie. Wyposażenie i instrumenty zakupione w ramach projektu.
 • Instrumenty zakupione w ramach projektu - klawesyn.
 • Instrumenty zakupione w ramach projektu - klawesyn.
 • Instrumenty zakupione w ramach projektu - fortepian.
 • Instrumenty zakupione w ramach projektu - harfa.