Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I

Nazwa projektu:
„Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I”        

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni
 
Źródło dofinansowania projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 4. Regionalny System Transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 30 527 778,85 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 22 042 316,02 PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie:
28 maja 2014 r.

Zakończenie realizacji projektu:
Czerwiec 2014 r.

Cel projektu:
Poprawa spójności i efektywności komunikacyjnej systemu transportowego aglomeracji trójmiejskiej, poprzez rozbudowę układu drogowego, dla usprawnienia jego powiązania z systemem krajowym i transeuropejskim.
 
Zakres rzeczowy projektu:
Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I, na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do zakrętu w rejonie skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego, polegająca na:
- budowie dwóch nowych jezdni ul. Chwarznieńskiej o przekroju 2/2 z pasami o szerokości 3,5 m z wydzielonymi lewoskrętami i zatokami autobusowymi aż do Węzła z Obwodową Trójmiasta, przy jednoczesnym pozostawieniu istniejącej jezdni,
- przebudowie Węzła z Obwodową Trójmiasta,
- uporządkowaniu skrzyżowań z ul. Apollina, Amona, Dulina/Staniszewskiego oraz Gierdziejewskiego.

Produkty projektu:
W ramach przedsięwzięcia powstały dwie nowe jezdnie ul. Chwarznieńskiej o długości 643 m, a dotychczasowa ulica została przebudowana na odcinku 2 286 m. Powstała nowa ścieżka rowerowa o długości 2 427 m. Układ chodników osiągnął 3 985 m (1 675 m nowych chodników i 2 310 m przebudowanych).

Rezultaty projektu:
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności regionu, poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: zredukowanie czasu podróży oraz ograniczenie generowanych przez transport drogowy uciążliwości związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w obszarach zamieszkanych. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na uspokojenie ruchu, poprawę jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa transportu.

Kontakt
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl