Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

Projekt pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,  oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.


Cyfrowy Urząd
 
 
Stopka RPO eUsługi kolor
Projekt finansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu było tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnych w pracy instytucji publicznych w Gdyni oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla ludności i biznesu.

Zakres projektu:
Udostępnienie 162 usług publicznych on-line świadczonych przez 61 instytucji korzystających z podpisu elektronicznego: Urząd Miasta Gdyni (161 procedur administracyjnych) i 60 publicznych placówek oświatowych w Gdyni.

Zostało to zrealizowane poprzez:
1. Zakup 1760 zestawów komputerowych, w tym 1700 komputerów stacjonarnych oraz 60 komputerów przenośnych dla administratorów lokalnych w placówkach oświatowych.
2. Utworzenie 60 serwerowni lokalnych oraz sieci komputerowych i instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych, a także serwerowni miejskiej.
3. Wdrożenie 2 platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej - platformy e-Urzad, składającej się m.in. z: formularzy elektronicznych, brokera komunikacyjnego, elektronicznej skrzynki podawczej, serwera poczty elektronicznej, systemu DocFlow oraz platformy e-Dziennik.
4. Wdrożenie jednego systemu podnoszącego bezpieczeństwo sieci i oferowanych usług (FireWall) we wszystkich placówkach oświatowych objętych projektem oraz w Urzędzie Miasta Gdyni.
5. Wdrożenie 240 podpisów elektronicznych – przez zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Rezultaty realizacji projektu:
Efektem wdrożenia projektu było udostępnienie kanału komunikacji elektronicznej z Urzędem Miasta Gdyni oraz 60 publicznymi placówkami oświatowymi w Gdyni. Przełożyło się to na podniesienie jakości usług, świadczonych obywatelom przez Gminę Miasta Gdyni w dwóch istotnych obszarach działalności: administracji publicznej i edukacji.

Realizacja Projektu umożliwiła:
a) w zakresie wdrożonego modułu e-Urząd: - szybszy dostęp do informacji i większą przejrzystość procedur, - zwiększenie jakości świadczonych usług i podniesienie bezpieczeństwa usług elektronicznych, - przyspieszenie załatwiania spraw.
b) w zakresie wdrożonego modułu e-Dziennik: - łatwiejszy, szybszy kontakt rodziców z nauczycielem, - dostęp do informacji o postępach uczniów o dogodnej porze i z dowolnego miejsca, - systematyczną kontrolę rodziców nad procesem edukacyjnym dziecka, - szybsze i skuteczniejsze reagowania na problemy dziecka, - efektywniejsze wykorzystania czasu pracy nauczycieli, - uproszczenie sporządzania statystyk.
Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 z dnia 26.10.2010r.
Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-01 z dnia 08.08.2012r.
Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-02 z dnia 28.12.2012r.
Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-03 z dnia 31.10.2013r.
Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-04 z dnia 07.10.2014r.
Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-05 z dnia 01.06.2015r.

Koszt całkowity projektu: 19.718.309,84 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 19.565.679,51 PLN
Kwota dofinansowania przez UE ze środków EFRR: 14.674.259,45 PLN
Poziom dofinansowania przez UE ze środków EFRR: 75%
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdyni: 4.891.420,06 PLN

Przedmiotem Projektu było uruchomienie on-line 162 usług umożliwiających załatwienie spraw w Urzędzie Miasta Gdyni przez Internet oraz 1 usługi on-line „e-Dziennik”, udostępnionej przez 60 publicznych placówek oświatowych w Gdyni. Termin zakończenia projektu - 31.10.2015 r.

Kierownik projektu Pan Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki
Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Telefon: 58 66 88 371 Fax: 58 66 88 383 e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl

Koordynator projektu Pani Małgorzata Nowak – Wydział Projektów Rozwojowych
Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Telefon: 58 66 88 442 Fax: 58 66 88 445 e-mail: m.nowak@gdynia.pl