Zakończone - w okresie trwałości

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

Nazwa projektu:
„Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdańska
 
Partnerzy Projektu:
Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu
 
Źródło dofinansowania projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Priorytet 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego

Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 74 840 822,37 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 46 815 911,06 PLN
Wartość projektu Gminy Miasta Gdyni: 24 266 255,63 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla Gdyni: 16 341 710,10 PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie:
6 września 2010 r.
 
Zakończenie realizacji projektu:
Grudzień 2015 r.

Cele projektu:
Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego. Wzrost atrakcyjności roweru jako środka codziennej komunikacji.

Zakres rzeczowy projektu:
Budowa dróg rowerowych o łącznej długości 42,08 km, w tym 26,82 km w Gdańsku, 9,13 km w Gdyni i 6,13 km w Sopocie. Wybudowanych także zostało 14 parkingów bike & ride oraz 12 parkingów wzmacniających charakter transportowy sieci dróg rowerowych. W Gdyni wybudowane zostały 4 parkingi typu bike & ride oraz 4 parkingi uzupełniające.

Produkty projektu:
W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Gdyni wybudowano 9,13 km dróg rowerowych o charakterze transportowym, wybudowane zostały także 4 parkingi typu bike & ride oraz 4 parkingi uzupełniające  (ich budowa stanowi koszt niekwalifikowany projektu).

Rezultaty projektu:
Podstawowym rezultatem realizacji projektu jest wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych o charakterze transportowym. Pozostałymi korzyściami wynikającymi z projektu były m.in. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez samochody, ograniczenie poziomu hałasu motoryzacyjnego, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Trójmiasta, zmniejszenie ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów, ograniczenie zużycia energii przez samochody oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, powstrzymanie procesów dekoncentracji osadnictwa.