Obserwatorium Zmian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Granice terenu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni oraz rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.

Granice terenu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni oraz rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.

08.10.2021 r.

Od 4 do 26 października do publicznego wglądu ponownie wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni oraz rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.

Głównym celem opracowywanego planu jest wzmocnienie ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz zachowanie terenów zielonych (lasów, terenów zadrzewionych) położonych na jego obrzeżach. Przedmiotem opracowania planistycznego jest również ograniczenie niekontrolowanej ekspansji nowej zabudowy.

Plan ma ustalić zasady realizowania zabudowy na terenach inwestycyjnych sąsiadujących z rezerwatem, z zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

W wyłożonym już po raz czwarty do publicznego wglądu projekcie planu, wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnia uwag złożonych do projektu planu wyłożonego na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. W związku z tymi zmianami, w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia i opiniowanie przez właściwe organy i instytucje.

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Projekt planu jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany, w zakładce: Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 20 października 2021 roku o godz. 17:00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusjach publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany, w zakładce przedmiotowego planu w dniu 13 października 2021 roku.

W przypadku pytań pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni. Można je składać do 11 listopada 2021 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany, w zakładce: Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.