Dostępność

Deklaracja dostępności Gdynia.pl

Deklaracja dostępności Gdynia.pl

Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdynia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały, opublikowane przed oraz po 23 września 2020 r.: materiały multimedialne, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne oraz arkusze kalkulacyjne nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. Na bieżąco modyfikujemy stronę, aby zwiększyć ich dostępność.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kowalski
 • E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
 • Telefon: 58 668 21 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy al. Marszałka Piłsudskiego 52-54

Wejście od al. Marszałka Piłsudskiego

1. Wejście główne:
a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wejście bezpośrednio z chodnika, bez barier architektonicznych;
b) możliwość pozyskania informacji w punkcie Informacji;

2. Opis dostępności komunikacji poziomej i pionowej:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie oznaczone kontrastową taśmą. W budynku znajdują się 2 windy, w których panel zawiera informacje w piśmie wypukłym i alfabecie Braille'a. Informację głosową posiada 1 winda.

3. Opis dostosowań:
a) pochylnia prowadząca do sali obsługi mieszkańców i kas urzędu,
b) wszelkich informacji udzieli pracownik Punktu Informacji;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:
bezpośrednio przy budynku znajduje się pięć bezpłatnych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością;

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
każdy może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i piątki w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl. Osoby głuche mogą również kontaktować się z nami poprzez SMS, na numer 519 071 505. Prosimy o przesyłanie wyłącznie wiadomości tekstowych bez zdjęć.

7. Toaleta:
na parterze budynku obok Biura Podawczego znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością wyposażona w przewijak dla dzieci. 

Wejście od ulicy Świętojańskiej

1. Wejście boczne- (Urząd Stanu Cywilnego i Banku):
a) wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika,wewnątrz znajdują się schody (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastową taśmą ). Istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Straży Miejskiej


Wejście od ulicy Bema

1. Wejście boczne:
a) przeznaczone dla pracowników Urzędu i dostawców, dostępne bezpośrednio z chodnika, przy wejściu winda (opisana wcześniej),
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiemStraży Miejskiej

II. Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Lutego 24

1. Wejście główne:
a) Wejście zapewniające swobodny dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wejście bezpośrednio z chodnika, bez  barier architektonicznych; możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej;

2. Opis dostępności komunikacji poziomej i pionowej:
korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody szerokie z oznaczeniem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  W budynku znajdują się 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku. 1 winda zlokalizowana przy wejściu z panelem nieuwzględniającym informacji dotykowej oraz głosowej. Dostęp do 2 windy z poziomu piętra. Winda posiada informację głosową i panel dotykowy, nieuwzględniający informacji dotykowej.

3. Opis dostosowań:
wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w portierni.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:
Naprzeciwko budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsce parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
każdy może wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i piątki w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl. Osoby głuche mogą również kontaktować się z nami poprzez SMS, na numer 519 071 505. Prosimy o przesyłanie wyłącznie wiadomości tekstowych bez zdjęć.

7. Toaleta:
W budynku na ul. 10 lutego 24 nie ma dostępnej toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Gdyni udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • ikonaOpublikowano: 18.09.2020 14:22
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 20.06.2024 08:33
 • ikonaZmodyfikował: Jan Kowalski
ikona