Dostępność

Deklaracja dostępności Gdynia.pl

Deklaracja dostępności Gdynia.pl

Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdynia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona gdynia.pl jest w trakcie przebudowy i wprowadzania modyfikacji związanych z przeprowadzonym audytem dostępności serwisu wg standardu WCAG 2.1 do poziomu zgodności A oraz AA. W związku z prowadzonymi pracami, następujące moduły strony mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne: Kalendarz imprez, Wyszukiwarka, Gdynia Turystyczna, Gdynia Aktywna, Social Board. Modyfikacje związane z pracami poaudytowymi i dotyczące zwiększenia dostępności strony wprowadzane są na bieżąco (ostatnia aktualizacja: 20 marca 2022 r.).  
 • Niektóre materiały, opublikowane przed 23 września 2020 r.: materiały multimedialne, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne oraz arkusze kalkulacyjne nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Widzialni.org.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kowalski
 • E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
 • Telefon: 58 668 21 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy al. Marszałka Piłsudskiego 52-54

Wejście od al. Marszałka Piłsudskiego

1. Wejście główne:
a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;
b) możliwość pozyskania informacji w punkcie Informacji;

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie wyklejone taśma kontrastującą, 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym i informacją głosową (1 winda) ;

3. Opis dostosowań:
a) pochylnia wiodąca do sali obsługi mieszkańców i kas urzędu,
b) wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w punkcie Informacji;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
bezpośrednio przy budynku znajduje się pięć bezpłatnych miejsc postojowych dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.

7. Toaleta:
na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość skorzystania z przewijaka dla dzieci. 

Wejście od ulicy Świętojańskiej

1. Wejście boczne:
a) wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, wewnątrz znajdują się schody (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastującą taśmą ) do pokonania których zainstalowana jest winda przychodowa,
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu obsługi osób z niepełnosprawnością,
c) po pokonaniu schodów platformą przyschodową możliwy dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Banku;

Wejście od ulicy Bema

1. Wejście boczne:
a) przeznaczone dla pracowników Urzędu i dostawców, dostępne bezpośrednio z chodnika, przy wejściu winda (opisana wcześniej),
b) możliwość bezpośredniego kontaktu ze pracownikiem obsługi strażnikiem miejskim,

II. Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Lutego 24

1. Wejścia zapewniające swobodny dostęp, osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych; możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Straży Miejskiej;

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie, (pierwszy i ostatni stopień w ciągu wyklejony taśmą kontrastującą), winda dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, informacja głosowa w kabinie;

3. Opis dostosowań:
wszelkich informacji może udzielać osoba zatrudniona w portierni;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
Naprzeciwko budynku znajdują się dwa bezpłatne miejsce parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 15.00. Link do strony: https://tlumacz.um.gdynia.pl.

7. Toaleta:
W budynku na ul. 10 lutego 24 nie ma dostępnej toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Gdyni udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 • ikonaOpublikowano: 18.09.2020 14:22
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 23.05.2023 13:07
 • ikonaZmodyfikował: Jan Kowalski
ikona