Co nowego

Gdynia z nowym programem profilaktyki uzależnień

fot. unsplash.com

fot. unsplash.com

Gdynia na różne sposoby dba o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. realizując projekty i programy zdrowotne. Do takich można zaliczyć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024”. To kontynuacja dotychczasowych działań, które podejmowano w ramach podobnego projektu w latach 2016-2020.


Podczas marcowej sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła raport podsumowujący ostatni rok funkcjonowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym”, który obejmował lata 2016-2020. W obszernym dokumencie opisano realizowane zadania oraz rekomendacje na przyszłe lata.

Podsumowanie programu nie oznacza jednak, że Gdynia zrezygnowała z profilaktyki uzależnień. Wręcz przeciwnie – od początku roku w mieście jest realizowany „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024”.

– Od tego roku w Gdyni funkcjonuje nowy program dotyczący przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień. To czteroletnia strategia działań, w ramach której kontynuujemy kroki podejmowane we wcześniejszych latach. Tym razem w ramach jednego programu zintegrowane są działania przeciwdziałające uzależnieniom, niezależnie od substancji, która je wywołuje. To bardzo ważny dokument, który pozwoli efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach polityki społecznej i zdrowotnej miasta – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Przygotowany program opiera się na działaniach w trzech obszarach.

I - PREWENCJA

Jej głównym celem będzie zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkańców Gdyni poprzez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. Odbywać się to będzie m.in. poprzez prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń i szkód wynikających z używania alkoholu czy środków odurzających.

II – INTERWENCJA

Założeniami tego obszaru jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości podejmowanych interwencji w obszarze uzależnień w zakresie redukcji szkód, leczenia oraz postrehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Działaniami, jakie podejmowane będą w ramach tego obszaru, są m.in.: realizacja specjalistycznych świadczeń czy budowanie i rozwijanie kompleksowej działalności leczniczej i terapeutycznej.

III – ORGANIZACJA

Na cel główny tego obszaru wyznaczono optymalizację systemu planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji programu oraz wzmacnianie synergii współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom.

Szczegółowe cele i zadania, jakie wyznaczono w programie, znaleźć można bezpośrednio w dokumencie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024”, który jest dostępny w załączniku na końcu artykułu.

Liderem i jednocześnie koordynatorem programu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia - jednostka budżetowa miasta. W jego realizacji będą mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, placówki pomocy społecznej czy działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, samorządy zawodów medycznych oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.

Ważnym partnerem merytorycznym programu jest Gdyńska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom. To grupa składająca się z przedstawicieli różnych gdyńskich instytucji współpracująca ze sobą w celu wymiany informacji o prowadzonych działaniach i ofertach wsparcia dostosowanych do potrzeb mieszkańców Gdyni z problemem uzależnienia, jak i umożliwiająca w czasie prowadzonych spotkań wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemne podnoszenie kompetencji.

Koalicja powstała w 2017 roku, w ramach połączenia prac profesjonalistów z różnych gdyńskich instytucji działających na rzecz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2016-2020”. Trzon tej grupy stanowią: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gdyńskim Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta Gdyni, Straż Miejska w Gdyni, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy Sądu Rejonowego w Gdyni, Zespół Placówek Specjalistycznych wraz ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Stowarzyszenie Alter-Ego prowadzące Centrum Interwencji Środowiskowej, Stowarzyszenie św. Biskupa Mikołaja, Stowarzyszenie Ovum, Gdyńskie Centrum Kontaktu, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli czy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Program jest finansowany z budżetu miasta, w szczególności z pozyskiwanych rocznych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dotacji zewnętrznych. Ponadto zadania realizowane w ramach programu mogą być finansowane również z dotacji celowych wojewody pomorskiego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  • ikonaOpublikowano: 09.04.2021 11:25
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.04.2021 11:26
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze