Obserwatorium Zmian

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do wglądu w Gdynia InfoBox

Fragment ortofotomapy Gdyni. Dzielnica Chwarzno-Wiczlino. Czerwoną, przerywaną linią oznaczony teren projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny zielone między zabudowaniami.

MPZP Chwarzno-Wiczlino

13.06.2022 r.

W dniach od 13.06.2022 r. do 05.07.2022 r. w Gdynia InfoBox można zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki.

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino stanowi obecnie główny kierunek rozwoju dla funkcji mieszkaniowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa tu ponad 500 mieszkańców, co stanowi największą w skali miasta dynamikę wzrostu liczby mieszkańców. Potencjał programu mieszkaniowego wymaga uzupełnienia o towarzyszące funkcje usługowe, zaspokajające potrzeby komercyjne oraz miejsca pracy. Obecnie miasta skupiają się na holistycznym podejściu w tworzeniu wizji rozwoju – szukając nowych form i funkcji dla terenów. Jest to istotna kwestia w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w miastach.

Projekt planu realizuje politykę przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Ustalone przeznaczenia poszczególnych terenów, uwzględniają potencjał wielofunkcyjnego charakteru obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego zakresu dopuszczonych funkcji usługowych. Planowane przeznaczenia terenów skupiają się szczególnie na obszarze rozwoju usług metropolitalnych, ze wskazaniem funkcji np. kampusu uniwersyteckiego, kampusu nauki, opieki zdrowotnej dla osób starszych wraz z zapleczem mieszkaniowym, a także rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i z wykluczeniem funkcji uciążliwych. Istotnym elementem projektu planu jest znaczny udział funkcji sportu i rekreacji oraz terenów zieleni, tworzących atrakcyjny system przestrzeni publicznych, zapewniających zrównoważony rozwój obszaru, różnorodność zagospodarowania oraz aktywność obszaru w ciągu całego tygodnia.

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 23.06.2022 r. o godz. 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej znajdują się na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu od dnia 15.06.2022 r. W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 19.07.2022 r., w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.