1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej cz. dz. nr 715/4 km. 76 o pow. 91 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 1.07.2011 r. do dnia 21.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego została wybrana oferta:
Związeku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności
, ul. Tysiąclecia 13 A, 80-351 Gdańsk. Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2011 r. wynosi do 30.000,00 PLN.
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 71/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowych obiektach gastronomicznych o łącznej pow. 700 m² cz. dz. nr, nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 29.06.2011 r. do 20.07.2011 r.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie maratonów na rzecz
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2011 roku
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia;
2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie maratonów na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2011 r.;
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2011 roku;
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty; siedziba Zamawiającego, pok. 10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, www.opitu.pl;
5. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 15 lipca 2011 r. godz. 11.30 termin związania ofertą - do dnia 29.07.2011 r.;
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 15 lipca 2011 r. godz. 12.00;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Gimnazjum nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 25
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na roboty budowlane: remont sali gimnastycznej
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w dni robocze w godz. 9.00 - 13.00.
Ofertę należy złożyć do 21.07.2011 r. do godz. 9.30 w Gimnazjum nr 2 w Gdyni.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 21.07.2011 r. o godz. 10.00.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Waldemar Kuprycz - kierownik administracyjny, tel. 58 620 30 02, Magdalena Zastocka - główna księgowa tel 58 620 30 02.
***
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowiska:
specjalista, starszy specjalista lub główny specjalista ds. infrastruktury technicznej oraz asystent/starszy asystent ds. planowania przestrzennego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 29 lipca 2011 r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669 89 00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej cz. dz. nr 715/4 km. 76 o pow. 101 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 1.07. 2011 r. do dnia 21.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stalowej 11 cz. dz. nr 424 km. 7 o pow. 180 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 1.07 2011 r. do dnia 21.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II /Bulwar Nadmorski wykaz nr 71/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 1 rok na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowych obiektach gastronomicznych o łącznej pow. 700 m² cz. dz. nr, nr 31/10, 32/10 i 37/1 KM 134 obręb Gdynia, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 997 i KW 18879.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 29.06.2011 r. do 20.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428
- wykaz nr 89/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Osada Rybacka oznaczonej na karcie mapy KM 44 obręb Gdynia, obejmujący część działki nr 157/2 o pow. 391 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 9121. Przeznaczenie dzierżawy: działka ogrodnicza. Okres dzierżawy: do 3 lat
- wykazu nr 90/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana, oznaczonej na karcie mapy KM 44 obręb Gdynia, jako część działki nr 231/146 o pow. 97 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y /00024364 /1 Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. zieleń ozdobna. Okres dzierżawy: do 3 lat.
- wykazu nr 91/2011/VI/M nieruchomości o powierzchni 550 m² , opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa, zieleń ozdobna. Okres dzierżawy: do 3 lat
- wykazu nr 92/2011/VI/M nieruchomości o powierzchni 260 m², opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa, zieleń ozdobna. Okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 29.06.2011r. r. do 21.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 24 maja 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1, DOPS Nr 2, DOPS Nr 4 wybrane zostały dwie oferty:
Nazwa Zleceniobiorcy: Fundacja „Niesiemy Pomoc", ul. Świętojańska 75/10, 81-381 Gdynia
Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1, DOPS Nr 4.
Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2011 r.: DOPS Nr 1: 702.645,00 PLN, DOPS Nr 4: 861.372,00 PLN
Nazwa Zleceniobiorcy: Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy, ul. Słowackiego 14, 80-257 Gdańsk. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2.
Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2011 r.: DOPS Nr 2: 254.772,00 PLN.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2454/11/VI/O z dnia 21 czerwca 2011r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od 1.09.2011 r. do 31.12.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji 460 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 22 lipca 2011r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 22 lipca 2011 r. nie zostaną rozpatrzone.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2011 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2453/11/VI/O z dnia 21 czerwca 2011r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2012 r.
Przewidywana kwota dotacji 75 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 22 lipca 2011 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 22 lipca 2011 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej cz. dz. nr 715/4 km. 76 o pow. 77 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 1.07.2011 r. do dnia 21.07.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego została wybrana oferta:
Związeku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, ul. Tysiąclecia 13 A, 80-351 Gdańsk. Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2011 r. wynosi do 30.000,00 PLN.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni została wybrana oferta: Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM", ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia.
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w 2011 r. - 235.080,00 PLN.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 24 maja 2011 roku Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni została wybrana oferta: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, Oddział Gdynia ul. Zamenhofa 13 A 81-290 Gdynia. Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni - 216.750,00 PLN.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 2/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Piłsudskiego 50 II/75, Chylońska 33/39, Zamenhofa 6/73, A. Necla 6/4, Chylońska 33/51, Chylońska 33/19, Kartuska 24/3, Zgody 9/4, Morska 112C/132A, Śląska 51/117, Zamenhofa 2/83, Zamenhofa 4/59, Zamenhofa 14/79, Zamenhofa 4/72, Władysława IV 38/1, Władysława IV 38/8, Legionów 15/9, Zamenhofa 10/50, Morska 93/57, Komandorska 19/10, Nowogrodzka 41/4, Nowogrodzka 41/6, Morska 211/8, Młyńska 17/10, Młyńska 17/101, Warszawska 80/22, Swarzewska 54A/20, Swarzewska 54A/1, Ledóchowskiego 3A/6, Komandorska 23/3.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.06.2011 r. do dnia 3.08.2011 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 19 w Gdyni, 81-425 Gdynia, ul. Harcerska 4, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
„Dobudowa szybu windy wraz z remontem i przebudową pomieszczeń w obszarze dobudowanej windy oraz z wewnętrznym układem drogowym przedszkola nr 19 w Gdyni, ul. Harcerska 4. ETAP I.
ETAP I obejmuje przebudowę i remont części pomieszczeń obiektu przedszkola wraz z instalacjami wod- kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej oraz nową instalację ciepłej wody w pełnym zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, instalację hydrantową i roboty naprawcze po robotach instalacyjnych w obrębie parteru, sutereny, piwnic i dachu oraz innych pomieszczeń nie objętych remontem. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych BZP, w dniu 5.07.2011 r. nr ogłoszenia 184614-2011 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Gdyni. SWIZ wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Nr 19 w Gdyni, 81-425 Gdynia, ul. Harcerska 4 i pobrać ze strony internetowej portalu:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4804_.html lub przedszkola: www.przedszkole-nr19.pl. Termin składania ofert: 20.07.2011 r do godz. 10.00.
Kontakt: dyrektor Mirosława Sadowska oraz wicedyrektor Hanna Meyer, tel. 58 622 12 42, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na: oczyszczanie zimowe i pozimowe dróg na terenie miasta Gdyni podzielonego na części AI, AII, BI, DI, BII, CII, DII.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/zima
Termin składania ofert: 18.07.2011 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Jerzy Kwiatek, tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 - 15.00 Paweł Wiśniewski tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr IX/165/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej, którego granice przebiegają następująco:
 od zachodu - wzdłuż Potoku Przemysłowego,
 północy - wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej,
 od wschodu - wzdłuż Drogi Gdyńskiej,
 od południa - wzdłuż ul. Sieradzkiej;
2) uchwały nr IX/167/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Szturmanów i Szyprów, którego granice przebiegają następująco:
 od północy - wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, ulic: Weteranów i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, następnie wzdłuż granicy terenów leśnych,
 od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów,
 od południa - wzdłuż osi al. Zwycięstwa i osi ul. Wielkopolskiej,
 od zachodu - wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk - Gdynia).
3) uchwały nr IX/166/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, którego granice przebiegają następująco:
 od północy i wschodu - wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas, m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej oraz m.p.z.p. części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, następnie biegnie wzdłuż ul. Rdestowej obejmując tereny usługowo-produkcyjne,
od południa - wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej,
od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni z gminą Żukowo;
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 1 sierpnia 2011 roku. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurekikona