1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Opiekunowie prawni i kuratorzy poszukiwani

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych

Wymagania stawiane kandydatom:
- obywatelstwo polskie;
- stałe zameldowanie na terenie Gdyni;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- pełnia praw publicznych;
- nieposzlakowana opinia;
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu;
- znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli;
- znajomość problematyki niepełnosprawności;
- umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających;
- kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań;
- preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:
- sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
- zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
- reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami;
- sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- Podanie/list motywacyjny.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kadrach MOPS, ul. Grabowo 2, pokój nr 16 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN - SIN".

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
- zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
- oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
- oświadczenie o niekaralności;
- kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje - oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 625 93 78.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.  

ikona