1010 (610) 2011-07-08 - 2011-07-14

Po IX sesji Rady Miasta Gdyni

22 czerwca 2011 r. odbyła się IX w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 27 uchwał.
W poprzednim numerze przedstawiliśmy pierwszy pakiet uchwał. Dziś kontynuuacja:
Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008-2010".
W zakresie ochrony przyrody podjęto m.in. działania w kierunku ochrony obszarów i obiektów prawnie chronionych na terenach lądowych i morskich (rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska"). Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniają zasady dotyczące ochrony środowiska. Zapisy dotyczące zachowania i ochrony cennych ekosystemów zostały wprowadzone do następujących planów zagospodarowania przestrzennego: Wielki i Mały Kack, teren położony na zachód od ul. Sopockiej; Mały Kack, teren położony na zachód od ul. Łęczyckiej; Chwarzno-Wiczlino, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli; Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino, rejon rzeki Kaczej i góry Donas. W 2010 r. wytypowano cztery obiekty, które mogą być uznane za pomniki przyrody.
W oparciu o wytyczne Biura Ogrodnika Miasta i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizowane są zadania z zakresu konserwacji i pielęgnacji zieleni miejskiej, w tym cennych zespołów parkowo-ogrodowych o charakterze zabytkowym. Biuro Ogrodnika Miasta realizuje także m.in. projekty nowych nasadzeń przyulicznych (ul. Wielkopolska, Chwaszczyńska). Prowadzi również zajęcia edukacyjne w ramach „Zielonej szkoły". W ramach projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" oraz w ramach inwestycji gminnych rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.
Realizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gdyni w latach 2009-2010" przebiegała zgodnie z przyjętym założeniami. Wszyscy mieszkańcy Gdyni zostali objęci zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Rozwijano selektywną zbiórkę odpadów surowcowych i system gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. Gdynia ma bardzo dobre wyniki w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych. System składa się z trzech elementów: stacjonarnych Punktów Odbioru Odpadów Niebezpiecznych, objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz punktów przyjmowania przeterminowanych leków i zużytych baterii. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się również tzw. wystawki, w trakcie których można nieodpłatnie pozbyć się starych i niepotrzebnych odpadów wielkogabarytowych.
- Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu gminy Miasta Gdyni do projektu „The Bothnian Green Logistic Corridor" w ramach programu „Region Morza Bałtyckiego 2007-2013".
Celem projektu jest integracja systemów transportowych północnej Skandynawii z ośrodkami gospodarczymi w Europie Środkowej oraz wdrożenie europejskiej inicjatywy „Zielonego Korytarza" - efektywnego, bezkolizyjnego i multimodalnego rozwiązania infrastrukturalnego i logistycznego, umożliwiającego organizację przewozów pasażerów i ładunków w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Zadaniem miasta jest przygotowanie w bezpośrednim zapleczu portu gdyńskiego multimodalnej platformy, która zwiększyłaby obsługę kolejową portu.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „SEB-NODE - Integracja systemów transportowych Litwy, Polski i Rosji dla węzła transportowego południowo-wschodniego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013.
Celem projektu jest integracja systemów transportowych i operatorów transportu dla rozwoju przewozów towarów i pasażerów. Obecne połączenia transportowe - pasażerskie i towarowe - pomiędzy Gdynią a Kłajpedą i Królewcem prowadzą jedynie przez lądowe przejście graniczne RP z Rosją i Litwą. Zorganizowanie w przyszłości regularnych, całorocznych połączeń promowych z tymi miastami partnerskimi ułatwi wzajemną współpracę i handel, a także zwiększy znaczenie i atrakcyjność miasta i portu w Gdyni jako ośrodka gospodarki i turystyki morskiej.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2012 r. w wysokości 7,80 zł na jednego mieszkańca dzielnicy, a także dodatkowe środki w wysokości 775 000 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów „Gdynia po godzinach", „Kultura w dzielnicy", „Bezpieczna dzielnica", „Piękna dzielnica". 

ikona