Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony na okres 40 lat,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa
Nieruchomość zlokalizowana jest w Gdyni przy al. Zwycięstwa w dzielnicy Gdynia-Orłowo, na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Gdyni Kolibkach, składa się z części działek gruntu: nr 114/8 o powierzchni 0.91 ha, nr 115/8 o powierzchni 3,05 ha (łącznie: 3,96 ha) opisanych na karcie mapy KM 83 obręb Gdynia, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta KW GD1Y/00024354/8. Nieruchomość zabudowana jest: dworem z XIX w., stajnią z wozownią z XIX w., budynkiem tzw. „browaru" z XVII/XIX w., budynkiem gospodarczym z XIX w., kuźnią z budynkiem gospodarczym. Przedmiot dzierżawy przeznacza się na realizację inwestycji i prowadzenie działalności zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: rejony A1 i A2 obejmujące część dworsko-folwarczną, ogrodów i sadów historycznych zespołu Kolibki: funkcje turystyki i rekreacji oraz obiekty kubaturowe usług i turystyki, a także zgodnie z Projektem rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu przestrzennego Kolibki w Gdyni, dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl i www.investgdynia.pl.
Część jawna przetargu odbędzie się 21 września 2011 roku o godzinie 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadia w wysokości 20.000 zł. płatne przelewem bankowym
na konto w NORDEA BANK POLSKA SA w Gdyni nr r-ku 5314410260000000000401037 w terminie do 31 sierpnia 2011 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 334 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 31 sierpnia 2011 roku (do godziny 16.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 337, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 66 88 506. Kontakt e-mail: g.malecka@gdynia.pl.
***
Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 19 sierpnia 2011 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia:
1. wykazu nr 106/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Komandorskiej (część działki nr 731/68, km 49 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2788/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2011 r.) z przeznaczeniem pod usytuowanie pergoli śmietnikowej, bez prawa czynienia nakładów o charakterze trwałym.
2. wykazu nr 105/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej (część działki nr 895/16, km 13 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 2760/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2011r) z przeznaczeniem na działkę przydomową, bez prawa trwałego grodzenia.
3. wykazu nr 103/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Kuśnierskiej (część działki nr 46, km 104 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata (załącznik do Zarządzenia nr 2758/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2011 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, bez prawa trwałego grodzenia.
4. wykazu nr 104/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 1/3 (część działek nr : 489/224, 487/222, 493/221, 530/225, km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat ( załącznik do Zarządzenia nr 2759/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.07.2011 r. do 12.08.2011 r.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13
ogłasza nabór na stanowisko: kucharz w wymiarze pełnego etatu.
Kwalifikacje wymagane od kandydatów:
· świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż w zawodzie kucharza lub tytułu mistrza w zawodzie kucharz oraz przygotowanie pedagogiczne.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13 lub elektronicznie na adres e-mail sosw2gdynia@wp.pl w terminie do 12.08.2011 r.
Kontakt Ewa Sadecka - kierownik administracyjny pod nr tel. 58 621 95 10.
***
Stowarzyszenie
„Zabytkowa Gdynia"
ul. Władysława IV 51 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni pl. Konstytucji 5 , znajdującej się od ul. Jana z Kolna z zachowaniem jej oryginalności.
Budynek Sądu Rejonowego został wpisany został do rejestru zabytków w dniu 28 września 1988 pod numerem A-1034.
Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie Sądu pod numerem 58 699 61 31 (Lesław Kwietniewski).
Oferenci powinni się wykazać doświadczeniem przy realizacji robót konserwatorskich w obiektach zabytkowych.
Termin składania ofert upływa 7 dni od ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu".
Oferty należy składać w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni w pokoju nr 40.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni
poszukuje nauczycieli:
1. matamatyki i fizyki (1 osoba) pełen etat - mgr z przygotowaniem pedagogicznym + oligofrenopedagogika;
2. chemii (7 godzin tygodniowo) - mgr z przygotowaniem pedagogicznym + oligofrenopedagogika.
Kontakt: kadry, tel. 58 621 95 10 w. 53.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 107/2011/VI/M położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 100 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata (załącznik do zarządzenia nr 2793/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07. 2011 r.) z przeznaczeniem na postawienie dwóch kontenerów służących do składowania elementów sceny letniej położonej na plaży w Gdyni - Orłowie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.07.2011 r. do 10.08.2011 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36-40 w Gdyni - I etap".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2011r., sygn. numer 211136-2011.
Termin składania ofert - do dnia 5.08.2011 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni - Nordea Bank 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pani Beata Brzostowska, tel.: 58 66 82 300, Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
Nr 4/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Śląska 51A/10, Pawia 13B/2, Starowiejska 48/6, Morska 110A/81.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 21.07.2011 r. do dnia 31.08.2011 r.
***
TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.
ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
wynajmie lokal użytkowy o pow. 92 m² w budynku TBS przy ul. Wawrzyniaka 4 w Gdyni.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 58 661 82 60.
***
Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy i tonerów
do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2011 r.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy i tonerów do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2011 r.
Czas realizacji: do 31 grudnia 2011 roku.
Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty w siedzibie Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 5 sierpnia 2011 r. godz. 11.30 termin związania ofertą - do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 5 sierpnia 2011 r. godz. 12.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska: ASYSTENTA, STARSZEGO ASYSTENTA, SPECJALISTY, STARSZEGO SPECJALISTY lub GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ENERGETYKI
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 31 sierpnia 2011 r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669 89 00.
***
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 26/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., znak: MGS.6853.4-a.2011.MB, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 22/14, k.m. 29 Obręb Wielki Kack o pow. 0,0009 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2011 r., Nr RAAII.6740.75.2011-KB/378/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do ul. Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ul. Chwaszczyńskiej".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ikona