1014 (614) 2011-08-05 - 2011-08-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń najdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia:
1. wykazu nr 108/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Poleskiej (część działek nr 157 i 158, km 53 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2829/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży meblarskiej.
2. wykazu nr 110/2011/VI/M nieruchomości położonej przy ul. Słupeckiej (część działki nr 96, km 52 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2831/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2011 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną bez prawa dokonywania nakładów o charakterze trwałym i bez prawa trwałego grodzenia.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.07.2011 r. do 19 08.2011 r.
***
Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa Miasta Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko:
od referenta do inspektora ds. sieci teleinformatycznych.
Dokumenty należy składać do 16 sierpnia 2011 r.
na adres: Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy od referenta do inspektora ds. sieci teleinformatycznych".
Szczegóły na temat ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Innowacji w zakładce praca (http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5926_71133.html?podk=4756). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 735 11 90 lub 58 735 11 23.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 111/2011/VI/M położonej przy ul. Szyprów 20 (działka nr 278/42, km 74 obręb Gdynia) o pow. 160 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 2832/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2011 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.07.2011 r. do 19.08.2011r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 112/2011/VI/M położonej przy ul. Wielkopolskiej 250 (część działki nr 312/2, km 95 obręb Gdynia) o pow. 70 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 2833/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07. 2011 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - warsztat samochodowy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.07.2011 r. do 19.08.2011 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 61 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót dotyczących przeprowadzenia remontu elewacji frontowej i tylnej, oraz balkonów budynku mieszkalnego wg. dokumentacji projektowej.
Wgląd do dokumentacji oraz oferty można składać w terminie 14 dni od ukazania się przedmiotowego ogłoszenia pod adresem: ZWiZD, ul. Świętojańska 68, (róg ul. Żwirki i Wigury 6) Gdynia 81-393 - Dział Administracji (tel. 58 620 14 26).
Remont dofinansowany dotacją z Urzędu Miasta Gdynia.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na: wykonanie i montaż ulicznych tablic ozdobnych w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/sim.
Termin składania ofert: 16.08.2011 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Halina Golenia tel. 58 761 20 76; Bożena Blank, tel. 58 761 20 73; Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Północnej, wykaz nr 109/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat - pawilon wystawienniczy - Gdyńskie Muzeum Motoryzacji, cz. dz. nr: 925/77; 820/77, KM 13, o pow. 840 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 28.07.2011 r. do 18.08.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady.
Pisemne zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/jednostki należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Termin dokonywania zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2011 r.
Powołanie członków Powiatowej Rady nastąpi w terminie do 16 września 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 21 czerwca 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni została wybrana oferta:

 
Numer oferty
Nazwa Zleceniobiorcy
Nazwa zadania
Wysokość zabezpieczonej dotacji  w 2011 r.
1.
Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM" ul. Szyprów 26 81-561 Gdynia
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni.
 
 
do 107.100 PLN
 

ikona