1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni poszukuje kandydatów
do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowa Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady.
Pisemne zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/jednostki należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2011 r.
Powołanie członków Powiatowej Rady nastąpi w terminie do 16 września 2011 r.

***
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni, ul. Morska 79
podpisze umowę z przychodnią/ lekarzem na badania profilaktyczne uczniów narażonych w trakcie praktycznej nauki zawodu na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 31.08.2011 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 621 68 91/92.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 21 czerwca 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3 wybrana została oferta: nazwa zleceniobiorcy: Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy, ul. Słowackiego 14 80-257 Gdańsk.
Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS nr 3.
Wysokość zabezpieczonej dotacji w 2011 r.: do 625 304,00 zł.

***
Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79
zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego. Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m².
Oferty należy składać do dnia 29.08.2011 r. w zamkniętych kopertach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 68 91/92.

***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
„Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni przy ul Energetyków 13" (ogłoszenie zamieszczono w dniu 4 sierpnia 2011r. w BZP nr 231416-2011).
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja techniczna i dokumentacja projektowa dostępne w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4834.html
Oferty należy złożyć do dnia 19.08.2011 r. do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego tj.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13, 81 184 Gdynia, sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.08.2011 r. o godz.11.00.

***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i Portowej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i Portowej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 5 września 2011 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Olgierda 13, oznaczonej na karcie mapy NR 94, obręb Gdynia jako działka nr 28/2 o powierzchni 676 m².
Wykaz nr 113/11/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 2914/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2011 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 8 sierpnia 2011 roku do dnia 29 sierpnia 2011 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy głoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 114/2011/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. 10 Lutego i Batorego (część działek nr 74 i 449/71, km 53 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2936/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2011 roku) z przeznaczeniem na parking samochodowy niestrzeżony.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.08.2011 r. do 26.08.2011 r.

ikona