1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Ogłoszenia

 Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Nr .../11/VI/M położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 29.10.2011r. do 02.11.2011r. na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami.
Terminy przetargu (ustalone ulicami) zostaną opublikowane w informatorze „RATUSZ" oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wejściu w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do przetargu znajdują się w budynku Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 206 (II piętro),  na tablicy ogłoszeń (IV piętro) przy pokoju 428 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 115/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4008/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.08.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej 9 - o pow. 235 m², oznaczonej na karcie mapy KM 24 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 99/22, 101/23 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
 2. Nr 117/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4035/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.08.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej -  o pow. 2.406 m², oznaczonej na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia obejmującej  działkę nr 347/98, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 grudnia 2011 r.
1. Nr 118/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4043/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.08.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej/Sojowej - o pow. 2.163 m², oznaczonej na karcie mapy KM 30 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 168/1, 60/4, 57/4, 58/4, 63/1, 48/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
 Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 24.08.2011 r. do 14.09.2011 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 116/2011/VI/M  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga 84B/1 (część działek nr 543/4 i 1187/4, km 31 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia  na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia  nr 4023/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni  z dnia 23.08.2011 roku) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.08.2011 r. do 19.09.2011 r.
 
Obwieszczenie Prezydenta  Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d f ust. 5 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194 )
ZAWIADAMIA
że na wniosek z dnia 22 czerwca 2011r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, została wydania w dniu 17.08.2011r. decyzja nr. RAAII.6740.403.2011.GK-408/ulica uchylająca, w zakresie określonym w przedłożonym do wniosku inwestora projekcie zamiennym, ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica z dnia 30.09.2010r. i zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego", sprostowanej postanowieniem nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica z dnia 17.12.2010r., zlokalizowanej na działkach:
w obrębie Wiczlino:
KM 38 - działki nr: 249/2, 249/3, 289/4*, 248, 289/2, 289/14*, 258, 259, 257/8*, 260/41, 260/42*, 260/38, 260/39*, KM 21 - działki nr:  543*, 234, 244/59*, 245*, 246*, KM 20 - działki nr:  552, 553, 568, KM 19 - działki nr:  122/1, 507/2, 507/4*, KM 18 - działki nr:  411*, 412*, KM 13 - działki nr:  512/6, 520/5, 520/7, 522/7, 522/19, 522/20*, 522/17*, 522/16, 522/10, 522/11, 522/14*, 522/24*, 541*, KM 12 - działki nr: 418*, 419*, 420, 421/1*, 428/8, 428/9, 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/63, 422/75, 422/21, 422/28, 422/44, 422/50, 422/52, 422/53, 427/6, KM 9 - działki nr: 507/6*, 509/81*, 445, 444/4, 444/5, 451/5, 452/3, 446/4, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/2, 454/5, 455/3, 456/4, 457/5, 458/5, 489, KM 8 - działka nr: 194/3, KM 7 - działki nr:  (514/4, 514/1, 424/1, 424/2)**, 423, 512/7, 515, 519/16*, 519/10*, 519/14*, 519/9*, 519/7, 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/6*,
w obrębie Gdynia:
KM 4L - działka nr: 192/4, KM 2L - działki nr:  274/2, 274/4, 281/2.
Zmiany zlokalizowane są na terenie działek o numerach ewidencyjnych : obręb Wiczlino KM 12 - 419*, 421/1*, KM 7 - 424/2**, 512/7, 514/4**, 519/9*, 519/14*, 519/16*, KM 13 - 520/7, 522/14*, 522/24*, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 325 (tel. 58 66 88 430) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

ikona