1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Po XI Sesji Rady Miasta

  24 sierpnia) odbyła się pierwsza po przerwie wakacyjnej, a XI w bieżącej VI kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 34 uchwały, a wśród nich:
- Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 068 843 314 zł,
wydatków - 1 253 669 401 zł,
przychodów - 298 326 087 zł,
rozchodów - 113 500 000 zł.
Zmiany spowodowane są m.in. zwiększeniem wydatków na remont przegubów Estakady Kwiatkowskiego, zabezpieczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i przewlekle chorych, zwiększeniem wydatków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni związanych ze wzrostem cen paliwa, zwiększeniem udziałów w spółkach PKM, PKA i PKT z przeznaczeniem na doposażenie taboru. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, które uniemożliwia rozpoczęcie remontu ul. Morskiej oraz opóźnienie w dostarczeniu kompletnej dokumentacji i pozwolenia na budowę dla ul. Przebendowskich (po stronie inwestora rozbudowy Centrum Handlowego „Klif") środki przeznaczone na inwestycje zostały zdjęte z budżetu.
- Radni uchwalili „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2012-2016".
Program zawiera prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne, analizę potrzeb remontowych, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej i zarządzania lokalami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w zasobie mieszkaniowym w kolejnych latach. Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na 30 czerwca 2011 r. wynosi 6 634 lokali, w tym 4 366 w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 1 819 w budynkach gminnych, 442 to lokale socjalne, a 7 - kryzysowe. W latach 2008-2010 wybudowano 3 budynki mieszkalne, przy ul. Widnej 10, ul. Okrzei 22 i 24, z przeznaczeniem części mieszkań na lokale socjalne. Łącznie powstało ich 113, a także 89 lokali komunalnych.
Zasobem mieszkaniowym Gminy zarządzają dwie Administracje Budynków Komunalnych - nr 3 i 4, które oprócz obsługi mieszkańców wykonują zadania z zakresu przeglądu obiektów, szacowania kosztów remontów, przygotowywania projektów planów rzeczowo-finansowych remontowanych obiektów. W latach 2007-2011 na remonty wydatkowano łącznie ponad 22 mln zł, w tym w 2010 r. - ponad 5 mln zł, a obecnym - prawie 4,5 mln zł.
Stawki czynszu najmu w lokalach mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy nie były zmieniane od 2007 r. Aktualnie obowiązujące nie pokrywają w pełni kosztów utrzymania zasobu gminnego. Program ustala zasady polityki czynszowej, zmierzające do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. Gmina Gdynia dopuszcza możliwość zmiany stawek odpowiednio w danej z siedmiu kategorii do 2,5% wartości odtworzeniowej dla województwa pomorskiego. Wysokość podwyżek stawek czynszu najmu w kolejnych latach będzie każdorazowo obliczana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów Kodeksu cywilnego.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo Tomasza Łączewnego" skrzyżowaniu ulic Cechowej, Stolarskiej i Białowieskiej w Gdyni Obłużu.
O nadanie nazwy zwróciła się Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, w której Tomasz Łączewny był nauczycielem w okresie przedwojennym.
- Radni podjęli uchwałę zatwierdzającą projekt „Odkryj moje możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" klas I-III szkół podstawowych.
Gmina Miasta Gdynia ubiega się o środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł.
Projekt pozwoli również zmniejszyć dysproporcje edukacyjne i rozwojowe uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, wsparcie ich specjalną opieką psychologiczną oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, językowych i sportowych.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/7158_71262.html. 

ikona