1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11, ul. Porębskiego 21; 81-185 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 Euro na robotę budowlaną
Remont pokrycia dachowego segmentu „B" budynku szkoły.
Ogłoszenie ukazało się 29.09.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 310832 - 2011. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w części B budynku obejmujący prace rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, montaż orynnowania i rur spustowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączonej do niego dokumentacji. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Ofertę można składać w formie pisemnej (również pocztą) do dnia 14.10.2011 r. do godz. 10.00. Uwaga! Nie liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane pocztą muszą znaleźć się u Zamawiającego najpóźniej do 14.10.2011 r. do godz.10.00.
Opis zamówienia i informacje o zamówieniu można uzyskać w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21 w godzinach 9.00 - 15.00 u kierownika administracyjnego Waldemar Elwart, tel. 58 625 57 09.
SIWZ dotycząca w/w zamówienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6350_59008.html?podk=4876.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczonej na km. 14 obręb Gdynia jako działka nr 284/1 o pow. 15.691 m² , dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00025194/5.
Wykaz nr 3521/2011 stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3521/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2011 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 30.09.2011 r. do 22.10.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 123/11/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3558/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 27.09.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 50 o pow. 6.700 m², oznaczonej na karcie mapy KM 3 obręb Chwaszczyno obejmującej część działki nr 165/17 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 stycznia 2012 r.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 29.09.2011 r. do 20.10.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Romanowskiego cz. dz. nr 169/21 km. 14 o pow. 344 m² przeznaczonego do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 30.09.2011 r. do dnia 20.10.2011 r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
zatrudni pracowników na stanowisko:
starszego recepcjonisty pracowników odpowiedzialnych głównie za utrzymanie czystości (sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni) oraz funkcjonowanie recepcji.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65. Dokumenty można składać na adres:
plywalnia.witomino@wp.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6 81-629 Gdynia.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 11,
ul. Porębskiego 21; 81-185 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 Euro na robotę budowlaną:
Remont pokrycia dachowego segmentu „B" budynku szkoły.
Ogłoszenie ukazało się 29.09.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 310832 - 2011. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w części B budynku obejmujący prace rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, montaż orynnowania i rur spustowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załączonej do niego dokumentacji. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy
W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy w formie pisemnej złożą swoją ofertę, posiadają doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia, spełniają warunki określone w SIWZ.
Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona na podstawie analizy dokumentów poprzez sprawdzanie kompletności, zgodności warunków oraz jakości złożonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Ofertę można składać w formie pisemnej, (również pocztą) 14.10.2011 r. do godz. 10.00.
Uwaga! Nie liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane pocztą muszą znaleźć się u Zamawiającego najpóźniej do 14.10.2011 r. do godz.10.00.
Opis zamówienia i informacje o zamówieniu można uzyskać w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21 w godzinach 9.00 - 15.00 u kierownika administracyjnego: Waldemar Elwart pod nr tel. 58 625 57 09.
SIWZ dotycząca w/w zamówienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6350_59008.html?podk=4876.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 133/2011/VI/M położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16A (część działki nr 463/35, km 70 obręb Gdynia) o pow. 220 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 3556/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2011 r.) z przeznaczeniem na urządzenie 3 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz zieleni.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.09.2011 r. do 21.10.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia są niezabudowane działki gruntu, opisane na karcie mapy 8, obręb Kolonia, jako działka nr 70/4 o powierzchni 2.480 m², działka nr 70/5 o powierzchni 1.441 m², działka nr 70/6 o powierzchni 1.341 m², działka nr 70/7 o powierzchni 1.201 m², działka nr 70/8 o powierzchni 1.734 m², działka nr 70/10 o powierzchni 2.270 m², działka nr 70/11 o powierzchni 2.226 m², działka nr 70/12 o powierzchni 1.297 m², działka nr 70/13 o powierzchni 1.228 m², dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1Y/00024796/8.
Działki położone są w Gdyni w pobliżu ul. Łanowej.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu dotyczącego udziału 4923/10000 w nieruchomości przeznaczonej do dołączenia poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonej przy ulicy K. Ujejskiego, ozn na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1627/513 o pow. 41 m².
Wykaz Nr 128/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3493/2011/VI/M dnia 20.09.2011 r. wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 22.09.2011 r. do dnia 13.10.2011 r.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 126/2011/VI/M położonej przy ul. Architektów 2/3 (cz. dz. 28, cz.dz. 193,cz.dz. 313/20,cz.dz. 321/22, cz. dz. 256/27, cz. dz. 314/23 obręb Gdynia) o pow. 3.610 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 3419/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z 20.09.2011 r.) z przeznaczeniem na składowanie i sprzedaż opału oraz materiałów budowlanych bez prawa czynienia nakładów trwale związanych z gruntem.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.09.2011 r. do 17.10.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 126/2011/VI/M położonej przy ul. Architektów 2/3 (cz. dz. 28, cz.dz. 193,cz.dz. 313/20,cz.dz. 321/22, cz. dz. 256/27, cz. dz. 314/23 obręb Gdynia) o pow. 3.610 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 3419/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z 20.09.2011 r.) z przeznaczeniem na składowanie i sprzedaż opału oraz materiałów budowlanych bez prawa czynienia nakładów trwale związanych z gruntem.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.09.2011 r. do 17.10.2011 r.


***

ikona