1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 170/11/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4116/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.11.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 72 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 603/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 17.11.2011 r. do 8.12.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów. Przewidywane kwoty dotacji: 22.000 zł w 2012 r., 22.000 zł 2013 r.,22.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu 164/2011/VI/M nieruchomości - o powierzchni 10 m² , opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1066/34, położonej w Gdyni, przy ul. Ikara, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00068585/6 - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3962/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, pod wiatę śmietnikową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.11.2011 r. do. 29.11.2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca. Przewidywane kwoty dotacji: 100.000 zł w 2012 r., 100.000 zł 2013 r.,100.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka przez sport. Przewidywana kwota dotacji: 30.000 zł w 2012 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011r.

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 385828 - 2011 z dnia 18.11.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2012 roku.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Termin składania ofert - do dnia 2.12.2012 r. do godz. 12.30 w pok. nr 202 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy.
Otwarcie ofert odbędzie się: 2.12.2012 r. o godz. 13.00 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni. Termin wykonania: 1 styczeń 2012 r. - 31 grudzień 2012 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie:
http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Grajter, tel. 58 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz-Tobiasz, tel. 58 668 81 25 - Zespół Prasowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
informuje o umieszczeniu ogłoszenia dot: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101) w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4861_.html
Numer ogłoszenia w BZP: 379986-2011 z dnia 15.11.2011 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 30.11.2011 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 30.11.2011 r. o godz. 9.30.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin, tel. 58 622 14 34.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Warto być-program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów. Przewidywane kwoty dotacji: 14.000 zł w 2012 r., 14.000 zł 2013 r.,14.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych .Przewidywane kwoty dotacji: 50.000 zł w 2012 r., 50.000 zł 2013 r.,50.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 15 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom. Przewidywane kwoty dotacji: 26.500 zł w 2012 r., 27.000 zł 2013 r.,27.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM. Przewidywane kwoty dotacji: 90.000 zł w 2012 r., 110.000 zł 2013 r.,110.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pok. 336, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Świętojańskiej oznaczonych geodezyjnie na k.m. 59 obręb Gdynia jako działka nr 862/72 o pow. 68 m² i nr 857/73 o pow. 52 m² oraz przy ul. Bema jako działka nr 457/72 o pow. 149 m², przeznaczonych do dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 169/2011/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4063/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 r. wywieszony został na okres 21 dni: od dnia 14.11.2011 r. do dnia 5 grudnia 2011 roku.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
zatrudni pracowników na stanowisko:
ratownika wodnego pływalni.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65. Dokumenty można składać na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM). Przewidywane kwoty dotacji: 20.000 zł w 2012 r., 20.000 zł 2013 r., 20.000 zł w 2014 r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 8 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin. Przewidywane kwoty dotacji: 11.000 zł w 2012 r., 15.000 zł 2013 r.,15.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 15 grudnia 2011 roku do godziny 13.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 504) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2011 r.

ikona