1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 369/2012/VI/M położonej przy ul. Suchej, oznaczonej jako część działki nr 41/13 karta mapy 45 obręb Wiczlino o pow. 400 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 6742/12/VI/M z przeznaczeniem gruntu: cele rolnicze - uprawy jednoroczne).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 370/2012/VI/M położonej przy ul. Aresa, oznaczonej jako część działki nr 65/72 karta mapy 19 obręb Wiczlino o pow. 112 m² i część działki nr 431/3 o pow. 732 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 6776/12/VI/M z przeznaczeniem gruntu: zieleń ozdobna bez prawa zabudowy nieruchomości).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 362/2012/VI/M położonej przy ul. Biskupa Dominika 33A-35A, oznaczonej jako część działki nr 795/234 karta mapy 59 obręb Gdynia o pow. 511,80 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 6717/12/VI/M z przeznaczeniem gruntu: wykonanie zieleńca i ogrodzenie terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 361/2012/VI/M położonej przy ul. Długiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34 karta mapy 64 obręb Gdynia o pow. 340 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 6716/12/VI/M z przeznaczeniem gruntu: działka przydomowa).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego, wykaz nr 401/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, skup surowców - opał, cz. dz. nr 328/16, KM 23, o pow. 539 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 11.07.2012 r. do 31.07.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej, oznaczonej jako działka nr 368, KM 125, obręb Gdynia, o powierzchni 7675 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00052653/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 402/12/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7151/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 10.07.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 12.07.2012 r. do dnia 2.08.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 7197/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych następującym podmiotom:
a) Fundacja „Słoneczna Jesień" w kwocie 17 400 zł brutto,
b) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w kwocie 27 500 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia osób niepełnosprawnych z zakresu podejmowania i utrzymania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 7196/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych z zakresu podejmowania i utrzymania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej następującym podmiotom:
a) Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem" w kwocie 62 210 zł brutto,
b) Fundacji „Społecznie Bezpieczni" w kwocie 20 300 zł brutto,
c) Caritas Archidiecezji Gdańskiej w kwocie 46 875 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu dot. działań na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami lub po kryzysach psychicznych
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 7180/12/VI/P z dnia 10 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji zawodowych kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami lub po kryzysach psychicznych w kwocie 86 388 zł brutto Stowarzyszeniu Rodzin „Zdrowie Psychiczne".

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na roboty budowlane: „Modernizacja placu zabaw w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA" przy Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8".
W dniu 29.06.2012 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod numerem Numer ogłoszenia: 227222 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 33, 81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8 lub pobrać ze strony internetowej:
www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html, www.sp33gdynia.strefa.pl.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na dzień 30.09.2012 r.
Ofertę należy złożyć do dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8 (godziny urzędowania 9.00 - 14.00 - oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 r. o godz. 9.30 w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie; cena oferty 100%.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni mgr Bogusław Moszczyński, kierownik administracyjny Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w godz. od 9.00 do 14.00 - oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 7002/12/VI/O z dnia 26 marca 2012 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Przewidywana kwota dotacji 165 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 lipca 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 27 lipca 2012 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dzierżawcy, położonej przy ulicy Rolniczej 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 527/140, KM 65, Obręb Gdynia. Wykaz Nr 411/2012/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7208/2012/VI/M z dnia 10 lipca 2012 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 12.07.2012 roku do dnia 3.08.2012 roku.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na „Modernizację węzła ciepłowniczego C.O. i C.W.U. w budynku Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 oraz budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego w Przedszkolu Samorządowym nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2012 r., sygn. numerem 249062 - 2012. Kod CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3, 45332400-7. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 12.10.2012 r. Wadium: 4.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni Nordea Bank nr 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Termin składania ofert - do 27.07.2012 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), pokój 302-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 27.07.2012 r. o godz. 12.00 w pok. 301 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 400/12/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7149/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lipca 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70 GD, obejmującej część działki nr 463/35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 16.07.2012 r. do 5.08.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33
zatrudni od 1.09.2012 r. pracownika do prac ciężkich na ½ etatu.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 8 00 - 15 00, tel. 58 623 25 88

Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60 81-601 Gdynia
zatrudni od 1 września 2012 r. na zastępstwo nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 1 etatu.
CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres e-mail: zs15gdynia@poczta.fm lub składać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 40 34.

ikona