1063 (663) 2012-08-17 - 2012-08-23

Wsparcie opiekunów

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni organizuje cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach).

Szkolenia skierowane są do mieszkańców Gdyni, którzy opiekują się zależną osobą niepełnosprawną (w podeszłym wieku, przewlekle chorą, po przebytych urazach) i potrzebujesz wsparcia.

W projekcie mogą wziąć udział opiekunowie zależnych osób niepełnosprawnych, których podopieczni posiadającą: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania lub zaświadczenie lekarskie, potwierdzające niezdolność do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek, przebyte urazy lub chorobę przewlekłą.

30 godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia. Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla podopiecznych na czas trwania zajęć!

Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdyni.

Kontakt: Sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail: centrum.o.pio.caritas.pl.

Informacje: www.gdansk.caritas.pl w zakładce „Programy”.  

ikona