Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1064 (664) 2012-08-24 - 2012-08-30

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 29 sierpnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012,
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024,
- zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenia Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni" w ramach inicjatywy JESSICA,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
- upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska, a Prezydentem miasta Gdyni,
- zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
- zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,
- kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie" dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci",
- zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/383/2012 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012,
- nadania imienia Gimnazjum nr 16 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
- przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Marynarskiej,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szymona Krofeya,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9,
- przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Morskiej,
- nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiatkowskiej),
- skargi pana Andrzeja Dobrzyńskiego,
- zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni. 

ikona