1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Ogłoszenia

UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu „Pomorskie Miasteczko Zawodów" w Gdyni w latach 2014-2016.
 
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. i zakończyć się nie później niż dnia 31 grudnia 2016 r. Przewidywana kwota dotacji wyniesie łącznie 250.000 zł.
 
Ostateczny termin składania ofert został ustalony na dzień 5 grudnia 2013 r. do godz. 16.00       
w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni - 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą.
Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Konkurs na operatora programu Pomorskie Miasteczko Zawodów".
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 20 grudnia 2013 r.
 
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych  Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Polityki Gospodarczej
i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - w referacie Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w godz. 8.00-16.00, tel. 58 668 20 25, osoba uprawniona do kontaktów: Beata Grzegorska.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną „Dostosowanie podziemia hali płaskiej Miejskiej Hali Targowej w Gdyni do wymogów p.poż. wraz z przebudową wentylatorowni".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.11.2013 r., sygn. numerem 452640 - 2013. Kod CPV: 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Zakończenie: 17.02.2014 r. Wadium: 5.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 250 zł, dokonaną w kasach NORDEA BP S.A.- budynek UM Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54 pok.27 lub na konto: Urząd Miasta Gdyni Nordea Bank nr 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Termin składania ofert - do dnia 21.11.2013 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), pokój 302-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 21.11.2013 r. o godz. 12.00 w pok. 301 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury.
Termin składania ofert ustala się do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów .
Termin składania ofert ustala się do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu.
Termin składania ofert ustala się do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,
o pow. 29,13 m², położonego w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Reja 14-16 w Gdyni, posadowionego na działkach nr 144, 145 o łącznej pow. 429 m², k.m. 59, KW GD1Y/00021781/9. Cena lokalu (bez udziału w gruncie) 3.503,- zł, cena udziału w gruncie 11.967,- zł +23% VAT, wielkość udziału w gruncie 6,91%, I-a opłata za użytkowanie wieczyste: 2.991,75 zł+23% VAT, opłata roczna: 359,01 zł + 23%VAT. Aktualizacja w trybie art.77-78 u.g.n., wadium: 500 zł, postąpienie 40 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2013 r. o godz. 10 00 w sali 105 A Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu ( tj. do dnia 5 grudnia br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 431 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 431 (IV piętro), tel. 58 668 89 30.
Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków Komunalnych nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38. Prezydent Miasta Gdyni odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium ulegnie przepadkowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 21 regulaminu przetargu.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 842/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. A. Abrahama /J. Kilińskiego (część działek nr 23, 24 i 25, km 56 obręb Gdynia, o pow. łącznej 1000 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 12577/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.11.2013 r.) z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz zieleń ozdobną. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 7.11.2013 roku do 28.11.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 - wykazu nr 841/13/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 112 m² położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia, jako część działki nr 992/1. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12576/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.11.2013 r. Okres dzierżawy: na czas oznaczony do 1 listopada 2014 r. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ustawienie wiat do składowania wózków sklepowych. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 6.11.2013 r. do 27.11.2013 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na usługę polegającą na Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicach 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sprzatanie.
Termin składania ofert: 18.11.2013 r., godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Emilia Guza, tel. 58 761 20 14 w godz. 7.30 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

 
 
 
 
 

ikona