Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 137-139 oznaczonej na KM 71 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 991/1 i 992/1 o łącznej pow. 4809 m² przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 956/2014/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14221/14/VI/M z dnia 25 marca 2014 wywieszony jest na okres 21 dni od 28 marca do 18 kwietnia 2014 r.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 955/14/VI/M jako załącznik do zarządzenia nr 14213/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.03.2014 r., położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 459/233, KM 77 obręb Gdynia) o pow. 986 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.04.2014 r. do 22.04.2014 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/225/11 z dnia 28 września 2011 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdynia nr XXIII/478/12 z dnia 26 września 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od wschodu - wzdłuż ulic: Warszawskiej, Poznańskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckiej,
 od południa, zachodu i północy - wzdłuż ul. Kieleckiej i terenów leśnych do ul. H. Kołłątaja, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu Rybackiego,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż ulicy Hutniczej,
 od wschodu - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni,
od południa - wzdłuż linii kolejowej,
 od zachodu - wzdłuż działek nr 24/3, 335/4, 336/4, 124/4, 141/3, 142/3 do ulicy Hutniczej,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.04.2014 r. do 6.05.2014 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, odbędzie się w dniu 29.04.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, odbędzie się w dniu 23.04.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2014 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m² ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m²; ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m² i ul. Platynowej 8A o pow. 895 m².
Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 maja 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/
www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza o pow. 2483 m²; ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m²; ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m²; ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m²; ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43942 m²; ul. Sanockiej 26 (obecnie Bądkowskiego) o pow. 1825 m²; ul. Orłowskiej 25A i Króla Jana III 10A o pow. 1575 m²; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m²; ul. Olgierda 13 o pow. 676 m²; ul. Dworcowej 11 o pow. 694 m²; ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m² i ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m².
Przetarg odbędzie się 30 maja 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 26 maja 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 137-139 oznaczonej na KM 71 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 991/1 i 992/1 o łącznej pow. 4809 m² przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 956/2014/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14221/14/VI/M z dnia 25 marca 2014 wywieszony jest na okres 21 dni od 28 marca do 18 kwietnia 2014 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 954/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej (część działki nr 926/8 km 49 obręb Gdynia, o pow. 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14212/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 25.03.2014 r.), z przeznaczeniem pod lokalizację schodów zewnętrznych i chodnika do lokalu użytkowego.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 26.03.2014 r. do 16.04.2014 r.

Właściciel budynku przy ul. Świętojańskiej 90
poszukuje wykonawcy prac remontowo-renowacyjnych
w zakresie malowania, uzupełniania tynku, rynien. Szczegóły robót oraz wgląd do projektu pod adresem: ul. Świętojańska 90/3. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Wszelkie pytania należy kierować pod numer tel. 694 853 566. Oferty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ukazania ogłoszenia pod w/w adresem.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: rozwijanie uzdolnień artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się. Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wsparcie dzieci i młodzieży po zabiegach i urazach w obrębie czaszki. Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28.04.2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2014 r.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: - zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2014 w miejscowość usytuowanej w odległości nie przekraczającej 150 km od miasta Gdyni. Szacowana przez Zamawiającego, łączna ilość uczestników letniego pobytu: 52. Czas realizacji: Turnus 14 (czternasto) dniowy (13 nocy, 14 dni) w okresie od 30.06.2014 r. do 3.08.2014 r.
Wymagania: Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00-15.00, na stronie www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 18 kwietnia 2014 roku, godz. 12.00. Termin związania ofertą: termin związania ofertą - do dnia 18 maja 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 207.000 euro na dostawę mebli,
stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 059-098841 w dniu 25.03. 2014 r. - http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Gdynia: Meble szkolne; Dyrektywa 2004/18/WE.
Kod CPV: 39160000-1, 39292000-5, 39121100-7, 39113600-3, 39112000-0. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie 10.06.2014 r. zakończenie 14.08.2014 r. Wadium: 1.100,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/dostawy.
Termin składania ofert - do 5.05.2014 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (II piętro), pokój 204-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 5.05.2014 r. o godz. 12.00 w pok. 202 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia/nie spełnia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków. Zamówienie dotyczy projektu /programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Działanie 11.3.Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego dzielnice Gdyni:
Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej w celu włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: napisanie i druk informatora wraz z opracowaniem wersji elektronicznej dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat .
Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miast Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 14206/14/VI/R ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2014 roku.
Otwarty konkurs na realizację w/w zadania został ogłoszony w dniu 4.02.2014 roku. Na konkurs wpłynęły dwie oferty.
Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem 13955/14/6/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.02.2014 roku, dokonała oceny złożonej oferty.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdynia dokonał podziału dotacji w następujący sposób:
Stowarzyszenie Traffik Design na realizację zadania REDESIGN SZYLDÓW - 13 000 zł.
Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo na realizację zadania GDYNIA PLAYGROUND: NASTRAJANIE MIASTA - 87 000 zł.ikona