1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Startuje rekrutacja do gdyńskich przedszkoli

1 kwietnia ruszyła rekrutacja do gdyńskich przedszkoli. Zapisami objęte są dzieci, które wcześniej nie korzystały z oferty przedszkolnej, przede wszystkim dzieci 3-letnie (nowe grupy). Rekrutacja uzupełniająca obejmuje 4-latki i ewentualnie 5-latki.
We wszystkich 37 przedszkolach powstanie przynajmniej jedna grupa dla dzieci 3-letnich.
We wnioskach można wskazać trzy placówki (tak zwanego pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru). Podania składa się w placówce pierwszego wyboru.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl/rekrutacja.
W przypadku wyboru kilku placówek warto wspomnieć, że znacznie ponad potrzeby zorganizowana jest sieć placówek w Śródmieściu, Orłowie, Wzgórzu św. Maksymiliana, Obłużu i Babich Dołach, można więc wskazać te lokalizacje jako II względnie III preferencję.


TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

od 1.04. 2014 r.

Pobór wniosków z placówki lub ze strony internetowej: www.gdynia.pl/rekrutacja

2

1- 22.04.2014 r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru

3

5.06.2014 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4

5 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5

6 -12.06. 2014 r.

Możliwość złożenia wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6

13 - 17.06. 2014 r.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7

18 - 24.06. 2014 r.

Możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

8

od 25.06 do 1.07.2014 r.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

9

po 14.08. 2014 r.

Rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza Gdynią.


W pierwszej kolejności (wg kryteriów ustawowych) przyjmowane będą dzieci:
- z rodzin wielodzietnych,
- niepełnosprawne,
- rodziców z których jedno lub oboje są niepełnosprawni;
- mają niepełnosprawne rodzeństwo;
- są wychowywane przez jednego z rodziców;
- objęte pieczą zastępczą.

Następnie przyjmowane będą dzieci wg sumy punktów za spełnianie kryteriów:
- rodzice pracują lub studiują dziennie (50),
- rodzice rozliczają podatek dochodowy w Gdyni (20),
- dziecko ma rodzeństwo w danej placówce (10),
- dziecko zgłoszone jest na pobyt powyżej 8 godzin (10),
- szczególne zdarzenia losowe (4),
- umiejscowienie placówiki na trasie lub blisko miejsca pracy (6).

Informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wydarzenia/70_92972.html.

ikona