1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Po 45. Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 27 sierpnia 2014 roku odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli wszystkie 49 uchwał, odrzucili cztery skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz jedną na działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
Wśród przyjętych są między innymi:
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1. 300.930.116 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.097.829.716 zł,
- dochody majątkowe 203.100.400 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1. 362. 764. 494 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.053.435.786 zł,
- wydatki majątkowe 309.328.708 zł.
- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnic: Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino, Chylonia, Cisowa, Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Cisowskie -Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino Leśniczówka, Dzielnicy Witomino Radiostacja,Wzgórze św. Maksymiliana
Przystąpienie Wydziału Geodezji do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stworzyło szczególną okazję do uporządkowania zbieżności granic dzielnic z nowymi granicami obrębów geodezyjnych.
W związku z tym powołany przez Prezydenta Zespół ds. weryfikacji opisu granic dzielnic miasta dokonał uszczegółowienia i ponownego opisania granic dzielnic. Weryfikując granice dzielnic kierowano się następującymi zasadami: granice dzielnicy pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych, uwzględniają granice osiedli i zespołów urbanistycznych, naturalne granice wyznaczone przez cieki wodne oraz ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.
Po weryfikacji granic dzielnic przez ww. Zespół, Rada Miasta, na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 25 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr XLIV/900/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni ww. zakresie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2014 r. Rada Miasta została zapoznana z ich wynikami w dniu 27.08.2014 r.
- zmiana uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni
Obecna zmiana w statucie umożliwia powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora Muzeum - zgodnie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zastępca dyrektora Muzeum Emigracji będzie powoływany i odwoływany po uzyskaniu na piśmie akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni. Organizator instytucji uznał za zasadne ustanowienie stanowiska zastępcy dyrektora Muzeum Emigracji, który będzie wspomagał dyrektora w zakresie spraw organizacyjnych i programowych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na niniejszą zmianę treści statutu.
- zmiana nazwy drogi powiatowej, ul. Lotników w Gdyni
Zmienia się nazwę drogi powiatowej ul. Lotników w Gdyni na odcinku od ul. Droga Gdyńska do ul. Wielkopolskiej na ul. Droga Gdyńska. Celem jest ujednolicenie nazwy trasy zrealizowanej podczas czterech etapów inwestycji w latach 1999 - 2008 pod nazwą „budowa Drogi Różowej" przebiegającej przez dwie obecne drogi powiatowe: ul. Droga Gdyńska i ul. Lotników.
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie internetowej:
www.gdynia.pl

ikona