1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Instruktorzy nauki jazdy

Przypominamy wszystkim instruktorom nauki jazdy, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014r., poz.600, z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego. Nieprzedłożenie w tym terminie zaświadczenia skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

ikona