1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Po 10. sesji Rady Miasta Gdyni - absolutorium dla prezydenta

W środę, 24 czerwca 2015 r. odbyła się X Sesja Rady Miasta. Radni podjęli 27 uchwał, projekty dwóch skierowali do rozpatrzenia przez komisje. Jeden projekt - uchwały dot. miejsc, w których dopuszcza się rozpalanie ognisk, na wniosek autorów wycofano. Sprawę tę rozpatrzyło już wcześniej Kolegium Prezydenta i wyznaczono takie miejsca oraz zostały opracowane zasady korzystania z nich. Na początku sesji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał absolutorium za swoje działania oraz wykonanie budżetu w 2014 roku. Przyjęto stosowne sprawozdania (finansowe gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok).

Dalej, między innymi, przyjęto uchwały w sprawach:
- ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy.

Kwota kalkulacyjna wynosi 9 zł na jednego mieszkańca dzielnicy i będzie służyć do ustalenia wysokości środków finansowych na działalność dzielnic w 2016 roku.
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo.
Cały obszar objęty planem podzielono na 16 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. Znajdą się tam m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny użytkowane rolniczo, tereny zieleni, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej oraz usługi niezakłócające funkcji mieszkaniowej.
- wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na niezabudowaną nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa.
Po zamianie na działce, która stanowić będzie własność Skarbu Państwa realizowana będzie budowa nowej siedziby Komisariatu Policji. Nieruchomość gminną stanowi niezabudowana działka nr 514/7 położona w Gdyni przy ul. Staniszewskiego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 3026 m². Przedstawiona do zamiany nieruchomość Skarbu Państwa to niezabudowana działka nr 1032/4, położona przy ul. Płk. Dąbka w dzielnicy Obłuże.
- wyrażenia zgody na lokalizację Pomnika Polski Morskiej.
W Gdyni ma powstać Pomnik Polski Morskiej. Tak jednogłośnie zdecydowali radni. Będzie pierwszym tego rodzaju w Polsce.

Monument ma powstać na Skwerze Kościuszki w miejscu gdzie teraz znajduje się Płyta Marynarza Polskiego oraz na terenie przyległym. Ma nie tylko przypominać o polskich związkach z morzem, ale również edukować. Ma spełniać funkcje reprezentacyjne, ale być również miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.
O budowę Pomnika Polski Morskiej wnioskowali: prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski. Ich pomysł poparło ponad sto instytucji z terenu całego kraju. Jego budowa ma zostać sfinansowana ze składek społecznych, pieniędzy sponsorów i budżetu Gdyni.
Pomnik Polski Morskiej ma zostać odsłonięty podczas Święta Morza w czerwcu 2018 roku z okazji 100-lecia utworzenia Marynarki Polskiej, 100-lecia powstania Ligi Morskiej i Rzecznej, ale przede wszystkim w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gdyni.
Z treścią regulaminu można się zapoznać na stronie: www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Dlatego trzeba dostosować treści uchwał do obowiązującego prawa. Kolejną przesłanką do przyjęcia całkowicie nowej uchwały i uchylenia obowiązującej, jest potrzeba wprowadzenia do treści nowych rozwiązań, wypracowanych we współpracy z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami, spółdzielniami, organizacjami odzysku oraz zakładem przetwarzania odpadów. Nowa uchwała wprowadza następujące zmiany:
1) przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników,
2) zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej - frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu - dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników,
3) odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie 3 razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej - będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości),
4) odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) - z możliwością wyniesienia z mieszkania,
5) odbiór odpadów zielonych - właściciele nieruchomości na których powstają odpady zielone otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia - worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie),
6) odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) - metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto,
7) odbiór drzewek świątecznych w okresie od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu (co dwa tygodnie),
8) możliwość oddania bez ponoszenia opłaty odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 200 kg rocznie od gospodarstwa domowego) w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łużycach.
Uchwała będzie obowiązywać od stycznia 2016 roku.
Porządek obrad i projekty wszystkich uchwał dostępne są na stronie: www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html

ikona