1200 (1000) 2015-07-10 - 2015-07-30

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwał Rady Miasta Gdyni nr XLVI/986/14 z 24 września 2014 r. i nr VI/62/15 z dnia 25 lutego 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda (wyłożenie ponowne), obejmującej tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda symbolami: 16 MN2, 20 MN1 i 27 MN1,U,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, obejmującej tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej symbolami: 01 MN1-R, 02 MN1-R, 14 MN1,MW1, 15 MN1,MW1, 43 KD-D, 54 KD-X, 55 KD-X, 56 KD-X i 58 KD-X,
w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, w sobotę w godz. 11.00 – 20.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektami zmian planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda odbędzie się 28.07.2015 r., o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, 30.07.2015 r., o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 25.08.2015 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 290 m² w tym: 220 m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 2564/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.06.2015 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – kowalstwo artystyczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 233 m² w tym: 163m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 2562/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.06.2015 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej, zakładanie gazowych i alarmowych instalacji samochodowych.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 180 m² w tym: 110 m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 2563/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.06.2015 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 100 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 2565/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.06.2015 r.) z przeznaczeniem na postawienie dwóch kontenerów służących do składowania elementów sceny letniej położonej na plaży w Gdyni Orłowie. 
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 3.07.2015r. do 24.07.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Batorego, oznaczonej na km. 55, obręb Gdynia jako działka nr  903/2 o pow. 1.411 m², objętej  Kw nr GD1Y/00041594/7 Sądu rejonowego w Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 2558/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 r. wywieszony został na okres od 1 lipca 2015 r. do 23.07.2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro na konserwację okresową systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/systemkontroli
Termin składania ofert: 14.07.2015 r. o godz. 11.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Maciej Bodal, nr tel. 58 764 40 32, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, nr tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00. Kamila Kostkiewicz/ Jolanta Sagan, nr tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

ABK Nr 4 informuje

o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 9.07.2015 r. do 29.07.2015 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni
zatrudni mgr pedagogiki z doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz  mgr psychologa z uprawnieniami do prowadzenia terapii EEG-Biofeedback.
Kontakt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. L. Staffa 10, 81-597 Gdynia, tel. 58 622 09 42, fax 58 781 01 83.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:

Marka: Mitsubishi
Model: Space Star 1,6
Wersja: Comfort
Pojemność: 1584cm³/72kW (98KM)
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
Kolor: bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rok produkcji: 2003
Numer rejestracyjny: GSL 83LF
Nr VIN: XMCJNDG3A4F005479
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni
Brak możliwości przeprowadzenia próby drogowej – brak możliwości uruchomienia silnika, akumulator rozładowany, brak kluczyków. Brak dowodu rejestracyjnego. Rok produkcji pojazdu, pojemność skokową silnika przyjęto na podstawie danych zawartych w numerze VIN oraz oznakowań kodowych pojazdu.
Układ wydechowy oraz osprzęt silnika skorodowane. Wycieki na uszczelnieniach bloku napędowego. Nadwozie zmatowiałe, porysowane z odpryskami lakieru. Przedni zderzak zdeformowany, tylny połamany. Szyba drzwi tylnych lewych rozbita. Pojazd nie posiada dokumentów identyfikacyjnych. Brak kluczyków.
Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Tel: 586682146, 586682143, 586682142.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 4700 zł /cztery tysiące siedemset złotych/, cena wywołania wynosi 3525 zł /trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (j.t.Dz.U. 2012 poz.1015 z późniejszymi zmianami) dotyczącymi sprzedaży ruchomości w drodze przetargu ofert.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferent przy składaniu oferty jest zobowiązany przedstawić dowód wpłaty wadium w kwocie 470 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 41 1440 1026 0000 0000 0033 5002.
W tytule wpłaty należy napisać oznaczenie oferenta oraz pojazd, na który dokonał wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone na pisemnie wskazany przez oferenta rachunek bankowy.
Oferty należy składać do dnia 17.07.2015r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 22.07.2015r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w pokoju 112.
W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.


Prezydent Miasta Gdyni informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:
Marka: Ford
Model: Escape
Wersja: 4WD aut.
Pojemność: 2967cm³/150kW (204KM)
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
Kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rok produkcji: 2003
Numer rejestracyjny: GA 6964P
Nr VIN: 1FMYU93153KB89796
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni
Nie przeprowadzono próby drogowej – brak możliwości uruchomienia silnika, akumulator rozładowany, brak kluczyków.
Stan licznika nie odczytany – brak zasilania (licznik elektroniczny).
Widoczne wycieki oleju na uszczelnieniach silnika. Układ wydechowy skorodowany.  Nadwozie zmatowiałe, porysowane z odpryskami lakieru. Wgięta pokrywa komory silnika. Przedni zderzak zdeformowany, tylny połamany. Szyba drzwi przednich prawych rozbita. Brak kluczyków.
Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Tel: 586682146, 586682143, 586682142.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 6500 zł /sześć tysięcy pięćset złotych/, cena wywołania wynosi 4875 zł /cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (j.t.Dz.U. 2012 poz.1015 z późniejszymi zmianami) dotyczącymi sprzedaży ruchomości w drodze przetargu ofert.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferent przy składaniu oferty jest zobowiązany przedstawić dowód wpłaty wadium w kwocie 470 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 41 1440 1026 0000 0000 0033 5002.
W tytule wpłaty należy napisać oznaczenie oferenta oraz pojazd, na który dokonał wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone na pisemnie wskazany przez oferenta rachunek bankowy.
Oferty należy składać do dnia 17.07.2015r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 22.07.2015r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w pokoju 112.
W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Obwieszczenie

informuję, iż w prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Żurawiej, oznaczonej na karcie mapy 10 (Obręb Gdynia) jako działki nr 157/6 o pow. 478 m², nr 317/6 o pow. 16 m², nr 319/6 o pow. 582 m²,  objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z 10.10.2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”, rzeczoznawca majątkowy Sylwia Galikowska przedłożyła klauzulę aktualności do operatu szacunkowego Nr 63/IV/2014. Ponadto 3 0.06.2015 r. uzyskano wyjaśnienia Wydziału Inwestycji odnośnie składników roślinnych  znajdujących się na dzień wydania decyzji zrid na części dawnej dz. nr 290/6 położonej przy ul. Malinowej 6-8, obecnie stanowiącej cz. dz. nr 319/6. W związku z powyższym informuję, iż w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz. 267), strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Termin na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienie ewentualnych uwag bądź zarzutów odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Nieudzielanie odpowiedzi w ww. terminie potraktowane będzie jako brak zastrzeżeń. Akta sprawy znajdują się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 424; godziny urzędowania: 8.00-16.00; tel. 58 668 85 25).

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nieruchomości o pow.1035 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 2546/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni.
- wykazu nieruchomości o pow. 900 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 2543/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni.
- wykazu nieruchomości o pow. 387 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 2544/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni.
- wykazu nieruchomości o pow. 500 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 2545/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 3.07.2015 r. do 24.07.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej (część działki nr 232/5 km 32 obręb Wielki Kack o powierzchni 44 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2547/15/VII/P z 30.06.2015 roku. Wykaz wywieszono od 6.07.2015 roku do 27.07.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje

o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 10/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Chylońska 59-63 m 75, Chylońska 59-63 m 117.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.07.2015 r. do 29.08.2015 r.

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Żeromskiego 31,

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 30 m² –                                         z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Preferowane przynajmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności.
Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (brutto) należy składać w Sekretariacie szkoły w terminie do 29.07.2015 r. do godz. 13.00.
Bliższe informacje można uzyskać u kierownika administracyjno-gospodarczego pod numerem telefonu 58 661 43 63 w godz. 10.00 – 12.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kołłątaja (część działki nr 484/1 km 51 obręb Gdynia, o pow. 150 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 2636/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.07.2015 r.), z przeznaczeniem pod ogrodzenie terenu przyległego do budynku mieszkalnego dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.07.2015 r. do 29.07.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Jarzębinowej (część działki nr 367/311 km 27 obręb Wielki Kack o powierzchni 78 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2548/15/VII/P z 30.06.2015 roku. Wykaz wywieszono od 6.07.2015 roku do 27.07.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 1000 m² (część dz. nr 9/3, KM 86, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, jako załącznik do zarządzenia nr 2648/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.07.2015r. z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.07.2015 r. do 29.07.2015 r.

Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35,

zatrudni od 1 września 2015 roku nauczyciela informatyki na pełen etat (18/18). Kontakt: 58 661 61 80 lub e-mail: liceum@jezuici.pl

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2634/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 7.07.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Biskupa Dominika o pow. ca 17m², oznaczonej na karcie mapy KM 59, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 706/234  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 08.07.2015 r. do 29.07.2015 r.


ikona