1204 (1004) 2015-08-28 - 2015-09-03

„Gdynia – dzieło otwarte” - możesz stworzyć wystawę

Zdjęcie, ciekawa historia, a może stara gazeta – wszystko to może okazać się bardzo ciekawym i inspirującym mate­riałem, który posłuży do przygotowania nowej wystawy w Muzeum Miasta, za­tytułowanej: „Gdynia – dzieło otwarte”! Osoby, które mogą opowiedzieć niesa­mowite historie, posiadają zbiory cieka­wych pamiątek zachęcamy do kontaktu z pracownikami placówki.

To świetna okazja by podzielić się z innymi historią życia swoich przodków, ich udziału w budowaniu miasta. Pracownicy Muzeum Miasta czekają na:

- historie osobiste i rodzinne, opowieści o losach gdynian uwikłanych w trudną historię XX w.;

- przedmioty, które ilustrują historię Gdyni, są świadectwem codziennego życia miesz­kańców Gdyni i niezwykłych wydarzeń;

- fotografie gdyńskich budynków oraz związane z Gdynią projekty urbanistyczne i architektoniczne;

- elementy wyposażenia gdyńskich mieszkań, szkół, urzędów, zakładów pracy;

- materiały o gdyńskiej przedsiębiorczo­ści – rozwijających się w Gdyni firmach i instytucjach;

- dokumenty życia społecznego, np. pla­katy i ulotki dotyczące różnych gdyńskich środowisk.

To tylko przykłady, ale interesujące jest wszystko, co łączy się z dziejami Gdyni w ostatnim stuleciu.

Pierwszy etap: zgłoszenie mailowe na adres: dodajhistorie@muzeumgdynia.pl

- obiekty: w opisie podajcie m.in. wymia­ry przedmiotów; ich przeznaczenie oraz okoliczności, w jakich stali się Państwo ich właścicielami etc. Jeżeli chcecie przekazać lub wypożyczyć nam te obiekty, serdecznie prosimy o dołączenia do maila zdjęć przed­miotów, jeśli tylko macie taką możliwość;

- historie: opiszcie krótko historię, którą chcielibyście się podzielić. Szczególnie waż­ne jest podanie daty (choćby przybliżonej) i miejsca wydarzenia oraz informacji o jego uczestnikach lub telefoniczne pod numerem: 58 66 20 928 (Dariusz Małszycki).

Jeżeli zdecydujecie się na rozmowę telefoniczną, zostaniecie poproszeni o zwięzłe przedstawienie informacji o obiekcie bądź historii, którymi chcecie się podzielić. Osoba rozmawiająca wszystko skrupulatnie zanotuje, a następnie przekaże zespołowi specjalistów pracujących w muzeum.

Drugi etap: wstępna weryfikacja ma­teriału dokonana przez specjalistów z Mu­zeum Miasta Gdyni. Z osobami, które będą dysponowały interesującym materiałem, pracownicy placówki skontaktują się drogą mailową, telefoniczną, bądź umówią się na spotkanie.

Jeżeli przedmioty lub historie zostaną zaakceptowane przez specjalistów, z pew­nością znajdą się na wystawie, a wtedy:

- zostaną otoczone opieką pracowników Muzeum Miasta Gdyni;

- będą poddane badaniom historycznym;

- spełnią kluczową rolę podczas oprowa­dzań kuratorskich;

- posłużą jako inspiracja do zajęć i warsztatów edukacyjnych towarzyszących wystawie;

- wybrane materiały pojawią się na stronie internetowej i blogu muzeum;

- a przede wszystkim – przybliżą zwie­dzającym Muzeum historię naszego miasta.

ikona