Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1300 (1100) 2017-11-24 - 2017-11-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018 - 2019.”
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w klubach seniora w Gdyni i tworzeniu nowych klubów seniora.
Na realizację zadania Miasto Gdynia przeznaczyło 250.000 zł. Termin składania ofert: 8 grudnia 2017 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Centrum Aktywności Seniora www.cas.gdynia.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6970/17/VII/R z 14 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów”:
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 190 000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 7 grudnia 2017 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 8 grudnia 2017 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 11 grudnia 2017 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Źródło Marii o pow. 553 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m²; ul. Komandorskiej 57 I o pow. 1650 m²; ul. Komandorskiej 57 II o pow. 1651 m²; ul. Komandorskiej 57 III o pow. 1652 m²; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m², ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m²; ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m², ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m² i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 14.11.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6954/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.11.2017 roku nieruchomości położonej przy: ul. I. Paderewskiego 18a o pow. ca 121 m², obejmującej działkę nr 1388 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na ogrodzony teren położony przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. I. Paderewskiego 20, zagospodarowany pod zieleń ozdobną oraz chodnik;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 20.11.2017 r. do 11.12.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanej garażami położonymi przy ul. Maczka, działka nr 1584/1, Obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 6941/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.11.2017 r. Wykaz zostaje wywieszony do 5.12.2017 r.

***

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. orłowska 27/33
zatrudni na pełny etat nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi klas młodszych. Wymagane stosowne wykształcenie pedagogiczne, niekaralność i wysoka kultura osobista. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub na email: gim5orlowo@wp.pl. Zatrudnienie od 1.12.2017 roku.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych:
1. przy ul. J. Bema, oznaczonej jako część działki nr 489 obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizacje fragmentu zespołu garażowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6965/17/VII/P z 14.11.2017 roku;
2. przy ul. H. Siemiradzkiego, oznaczonej jako działka nr 228 obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6964/17/VII/P z 14.11.2017 roku;
3. przy ul. B. Chrzanowskiego, oznaczonej jako część działki nr 2524 obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6966/17/VII/P z 14.11.2017 roku;
4. przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działki nr 3130 obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod obsługę turystyki morskiej i salę odpraw celnych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6963/17/VII/P z 14.11.2017 roku;
5. przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działek nr 3019, 3024 i 3025 obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 1.04.2020 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej i ogródka gastronomicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6955/17/VII/P z 14.11.2017 roku
Wykazy wywieszono na okres od 16.11.2017 roku do 7.12.2017 roku.

***

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. płk. St. Dąbka 207 zatrudni nauczyciela przedmiotów fryzjerskich w kształceniu praktycznym oraz nauczyciela fizyki.
Informacji udziela sekretariat CKZiU nr 2 pod nr telefonów: 58 622 26 24, 58 669 97 33.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w dniu 20.11.2017 r., zgodnie z art. 133 K.p.a., przekazał Wojewodzie Pomorskiemu odwołania stron: Mirosława Górskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni, od decyzji nr RAAII.6740.300.2017.BB-418/11stacja bazowa z dnia 20.10.2017 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL Sp. z o.o. BT 43302 Gdynia Witomino 2, na dachu budynku przy ul. Granicznej 11 w Gdyni, wraz z wykonaniem zasilania energetycznego, dz. nr 775 i 772 obr. 0029 Witomino-Leśniczówka.

***

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 17/2017 dotyczący użyczenia gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, oznaczonego jako działka nr 715 obręb 0026 Śródmieście, o powierzchni 0,1765ha. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: funkcjonowanie schroniska – interwencyjnego punktu noclegowego. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 24.11.2017 r. do 15.12.2017 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018.
Termin składania ofert upływa z dniem 14 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na składanym potwierdzeniu złożenia oferty należy umieścić informację iż jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz w systemie www.witkac.pl
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

ikona