Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1302 (1102) 2017-12-08 - 2017-12-14

Horyzont zawodowy

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2) zaprasza osoby niepracujące powyżej 30. roku życia do udziału w projekcie „Horyzont Zawodowy”.

W ramach projektu: wsparcie doradców zawodowych w doborze szkolenia zawodowego do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, płatne staże zawodowe, pomoc pośrednika przy poszukiwaniu zatrudnienia, warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe.

W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej http://fundacjagospodarcza.pl/horyzont.html i złożyć go bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu:
Fundacja Gospodarcza, pokój 108
ul. Olimpijska 2,
81-538 Gdynia
Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie pod nr tel. 58 662 42 37.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Fundacja Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Projekt skierowany jest do 80 osób pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych zawodowo z woj. pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z powiatu wejherowskiego i osób z powiatu puckiego, należących co najmniej do jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach.

Budżet projektu to 1.119.360,00 zł, w tym budżet dla Fundacji Gospodarczej - 1.045.320,00 zł.
Projekt realizowany do 30.09.2018 r.

ikona