Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1302 (1102) 2017-12-08 - 2017-12-14

Ogłoszenia

Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Jowisza 60
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełny etat - na zastępstwo podczas nieobecności nauczyciela. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sp48.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja.”
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia).
Na realizację zadania Miasto Gdynia przeznaczyło 85.000 zł. Termin składania ofert: 29 grudnia 2017 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w BIP na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej Centrum Aktywności Seniora www.cas.gdynia.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - organizowanie społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 195 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 20.12.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, tel.: 58 727 39 21.
***
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wywieszony został wykaz o numerze 19/2017 dotyczący użyczenia części gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Zielonej, oznaczonego jako działka nr 6 obręb 0009 Babie Doły, powierzchnia przedmiotu użyczenia 843 m². Umowa na czas oznaczony do 31.12.2018 r. Przeznaczenie: dojazd do kompleksu wojskowego w Gdyni Babich Dołach. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 16 (część działki nr 730 obręb 0015 Grabówek o pow. ca 596 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 7043/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.11.2017 r.) z przeznaczeniem na ogrodzenie podwórza i osłonę śmietnikową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 1.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
- dostawę produktów żywnościowych, w częściach, do stołówki szkolnej,
- usługi sanitarno-porządkowe,
- wykonanie badań lekarskich pracowników.
w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. Opisy przedmiotów zamówień i treść zapytań ofertowych wraz z terminami złożenia dokumentów znajdują się na stronach internetowych: http://sp33gdynia.pl/cms/25153/przetargi, http://sp33gdynia.pl/cms/25255/biuletyn_informacji_publicznej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeńw Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu: aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, likwidacji barier w komunikowaniu mieszkańców Gdyni w 2018 r.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Kpt. Antoniego Ledóchowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 158/1, Obręb 0020 Obłuże, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00024614/9, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7033/2017/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.11.2017 r wywieszony został na okres od 1.12.2017 do 22.12.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52
ul. Okrzei 6, zatrudni pracownika na stanowisko starszy intendent.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Gdynia. Dokumenty należy przesłać lub składać w sekretariacie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego intendenta w Szkole Podstawowej nr 52 do 2.02.2018 r. do godz. 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na poprawę sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizację grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na poprawę sprawności fizycznej oraz wsparcie osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
pilnie poszukuje nauczyciela matematyki.
Kontakt: dyrektor@sp6.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi
prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania
dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. A. Necla 15-17, oznaczonej jako działka gruntu nr 686, obręb 0016 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00012853/9. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7032/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.11.2017 r. wywieszony został na okres od 5.12.2017 r. do 26.12.2017 r.”

ikona