1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Wnioski o stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Do 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.
W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:
1. Finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
– w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
– w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
– w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
a) w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4,
b) w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2.
2. Finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”, skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:
– w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będą pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego;
– w roku szkolnym, na który składany jest wniosek będą uczniami VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
– w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
– uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na etapie wypełniania wniosku.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.
Regulamin na http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555. Generatory wniosków stypendialnych na https://des.pomorskie.eu/stypendia.

ikona