1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Za nami X sesja Rady Miasta

Tym razem sesja trwała dwa dni. X spotkanie radnych miasta poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy”. Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium. Uchwalili m.in. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, a także przekształcenie placówek oświatowych. Uaktualnili też sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych z określeniem ich obwodów oraz ponadpodstawowych i specjalnych szkół publicznych.
Radni zadecydowali m.in.:
– o udzieleniu Prezydentowi Miasta votum zaufania,
– o przyjęciu sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku,
– o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018,
– o zmianie uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia,
– o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
– w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 imienia profesora Kazimierza Demela,
Uchwała wejdzie w życie 1 września.
– o określeniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni,
– o zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.751.358.843,33 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.485.844.065,33 zł,
- dochody majątkowe 265.514.778 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 1.946.416.136,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.421.796.062,33 zł,
- wydatki majątkowe 524.620.074 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 195.057.293 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
- kredytu długoterminowego w kwocie 147.601.408 zł,
- wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.
Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 288.505.612 zł, pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego - 240.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek - 49.727 zł.
Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 38.510.497 zł.
W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów 1.751.358.843,33 zł,
- wydatków 1.946.416.136,33 zł,
- przychodów 288.505.612 zł,
- rozchodów 93.448.319 zł.
– o zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
– o ustaleniu kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni,
– o ustaleniu wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019 – 2023,
Ustala się środki na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019 - 2023, przeznaczone do dyspozycji łącznie dla wszystkich rad dzielnic zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) w 2019 roku – 5 000 000 zł,
2) w 2020 roku – 5 000 000 zł,
3) w 2021 roku – 10 000 000 zł,
4) w 2022 roku – 15 000 000 zł,
5) w 2023 roku - 15 000 000 zł
Środki nalicza się na poszczególne dzielnice w ten sposób, że 50% kwot jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnic, a kolejne 50% proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych dzielnic, z wyłączeniem terenów leśnych i portowych terenów przemysłowych.
– o powołaniu Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni,
Powołano Radę Społeczną przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni w następującym składzie:
- Bartosz Bartoszewicz - Przewodniczący - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni,
- Danuta Białooka-Kostenecka - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,
- Alicja Helbin - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Anna Melki - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Ewa Krym - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Lechosław Dzierżak - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Stanisław Borski - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Anna Stasierska - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni.
– o powołaniu Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,
Powołano Radę Społeczną przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w następującym składzie:
- Bartosz Bartoszewicz - Przewodniczący - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni,
- Małgorzata Zwiercan - Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,
- Andrzej Bień - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Danuta Styk - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Mirosława Jezior - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Elżbieta Sierżęga - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni,
- Jacek Sękiewicz - Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni.
– o zawarciu aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot.
Projekty uchwal znajdują się na stronie www.gdynia.pl/bip.

ikona