1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 4 października 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne do 30 września 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem przez uczestnika przetargu faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m², ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m², ul. Platynowej 8A o pow. 895 m², ul. Wielkopolskiej „98-100” o pow. 353 m², ul. Kaczewskiej 4A pow. 68 m², ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m², ul. Miegonia 10D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10E o pow. 785 m², ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m², ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m², ul. Pustej 7B o pow. 472 m², ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m², ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m², ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m², ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m², ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m², ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m², ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m² i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany 26.08.2019 r. w gazecie „Dziennik Bałtycki”. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach internetowych www.gdynia.pl/bip/www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 318 tut. Urzędu.
Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami (pokój 318) oraz dzwoniąc pod numery tel.: 58 66 88 515, 66 88 516, 66 88 938, 66 88 939, 66 88 940.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”
Tytuł zadania: „Za stołem - Punkty dystrybucji żywności”
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk
Liczba punktów: 89,49
Miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1255/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2019 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Za stołem - Punkty dystrybucji żywności”
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 133 800 zł
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gołębiej 9, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony- do 1.08.2028 r.
Wykaz, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1269/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.08.2019 r., został wywieszony na okres 21 dni 3 do 24 września 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Północnej 1A, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym Cisowa jako działka nr 1262 o pow. 1233 m², objęta księgą wieczystą GD1Y/00017303/4 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1253/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.08.2019 r. wywieszony został na okres od 29.08 do 19.09.2019 r.
Termin do złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu i upływa 10.10.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wycofaniu z przetargu (zorganizowanego na 3.09.2019 r.) ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej boksem garażowym nr 1 przy ul. Śląskiej 51.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na obszarze Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.
Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 11.00.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr RPPM.11.04.00-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni (ul. Wójta Radtkego 36/38/40) przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się w głównej siedzibie Zarządu (ul. Warszawska 67 A) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze - na okres 21 dni od 6.09. do 26.09.2019 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PODINSPEKTORA w Samodzielnym Referacie Strefy Płatnego Parkowania – 1 etat. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii ruchu drogowego lub transportu.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 23.09.2019 r. na na adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod nr. tel. 58 764 4011.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
zatrudni od zaraz kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe w specjalności gastronomicznej oraz doświadczenie w pracy.
Dokumenty (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje) należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Uczniowska 1) lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 58 624 09 74.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
zatrudni:
psychologa szkolnego w pełnym wymiarze godzin,
nauczyciela chemii z kwalifikacjami jęz. angielskiego (klasa dwujęzyczna) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych,
nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze godzin.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Rozewska 33) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 623 25 88 oraz adresem mail sp40@poczta.fm.
***
Prywatne Technikum Gastronomiczne
zatrudni nauczycieli:
języka angielskiego
chemii,
biologii,
historii,
wiedzy o społeczeństwie,
matematyki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 512 584 066, 691 622 866.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34

zatrudni ogrodnika w wymiarze 1/2 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Cylkowskiego 5) w godz. 8.00-15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 622 14 34 (wew. 33).

  • ikonaOpublikowano: 05.09.2019 09:37
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.09.2019 11:02
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona