1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

Po XI sesji Rady Miasta

W środę, 28 sierpnia odbyła się XI sesja w VIII kadencji Rady Miasta.
Radni zdecydowali m.in. o:
negatywnym zaopiniowaniu projektu zmiany granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu
Projekt Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiał propozycje zmian dotyczących zarówno Doliny Logistycznej, jak i Mola Rybackiego. O ile te dotyczące pierwszej ze stref pokrywały się z pomysłem stworzonym przez miasto, to te dotyczące rozszerzenia granic portu na terenach Mola Rybackiego zostały ocenione jako szkodliwe dla harmonijnego rozwoju portu i miasta. Ministerialny projekt zakładający rozszerzenie granic portu na terenach Mola Rybackiego - obszarze o wyjątkowym położeniu i atrakcyjności nie tylko w skali Gdyni, ale i miast europejskich - jest sprzeczny z wizją i kierunkami rozwoju miasta, co jasno wskazują również dokumenty takie jak „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gdyni” oraz „Strategia rozwoju Miasta Gdyni 2030”.
uchwaleniu „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gdyni”
Rada Miasta przyjęła tekst „Studium…”, który wyznacza cele i kierunki rozwoju miasta. Jak wynika z dokumentu, głównym celem gdyńskiego samorządu do roku 2030 będzie dalsze polepszanie komfortu życia i kształtowanie miasta w sposób przyjazny całej gdyńskiej wspólnocie, a także zachęcanie nowych mieszkańców do osiedlania się w Gdyni.
Pierwszy priorytet strategii miasta – Jakość życia mieszkańców - zawiera działania przenikające trzy filary tematyczne. Zmierzają one do kształtowania i podnoszenia poziomu jakości życia w mieście we współpracy z wszystkimi pokoleniami Gdynian, z  wykorzystaniem innowacyjnych i interdyscyplinarnych rozwiązań, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Priorytet drugi - Dom - odnosi się do potrzeb zarówno pojedynczych mieszkańców, jak i gdyńskich rodzin w sferze warunków bytowych, dostępności podstawowych usług w skali dzielnic i całego miasta, mobilności, bezpieczeństwa oraz zdrowia, których zapewnienia oczekują od władz samorządowych i innych podmiotów administracji publicznej.
Priorytet trzeci - Praca i nauka - odpowiada na indywidualne potrzeby i aspiracje obecnych i przyszłych mieszkańców związane z wykształceniem, rozwojem intelektualnym i karierą zawodową, które pragnęliby uzyskać i realizować w Gdyni.
Priorytet czwarty - Czas wolny - ujmuje potrzeby indywidualnych mieszkańców, gdyńskich rodzin oraz przyjezdnych w sferze sposobów spędzania wolnego czasu w mieście. Skupia się on na zapewnieniu gdyńskiej społeczności i turystom możliwości czynnego i biernego wypoczynku odpowiadającego zróżnicowanym potrzebom, przygotowaniu promującej miasto wysokiej jakości oferty kulturalnej i turystycznej, jak też urządzeniu przestrzeni do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym dla seniorów.
W myśl „Studium…” – rozwój przestrzenny miasta będzie postępował dwutorowo: „do wewnątrz” m.in. rewitalizując zurbanizowane obszary Śródmieścia oraz poprzez niezbędną urbanizację nowych terenów, w tym na obszarach Gdyni Zachód.
uchwaleniu „Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”
Program diagnozuje stan środowiska naturalnego w Gdyni, ukazując szanse i zagrożenia w środowisku. W odniesieniu do stwierdzonych zagrożeń wskazuje on kierunki działań niezbędne do poprawy sytuacji m.in. w obszarach: ograniczenia spływu zanieczyszczeń do wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej, poprawy czystości wód rzeki Kaczej, ograniczenia zagrożenia powodzią i wystąpienia osuwisk, ochrony wód podziemnych, klimatu i przyrody, poprawy stanu powietrza oraz edukacji ekologicznej.
W tym celu „Program…” proponuje podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych, prawnych i edukacyjnych, które – po ich zrealizowaniu – przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gdyni. Zaproponowane działania przypisano wykonawcom oraz określono ich koszt i źródła finansowania. W celu weryfikacji osiągnięcia celów „Programu…” określono wskaźniki monitorowania jego realizacji, przy czym dobrano wskaźniki opisowe (zero-jedynkowe), gdyż rozwiązanie takie uznano za czytelniejsze dla mieszkańców.
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni
Regulamin wprowadza zmiany dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości, selektywnego zbierania: bioodpadów (odpady kuchenne), i odpadów wielomateriałowych w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Ponadto rozszerza on katalog odpadów komunalnych, których właściciele nieruchomości mogą pozbywać się, przekazując do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ustanawia warunki utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
sposobie i zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Istotną zmianą wprowadzoną w uchwale jest przejęcie przez miasto obowiązku odbierania od właścicieli nieruchomości na terenie Gdyni odpadów ulegających biodegradacji innych niż odpady zielone (tzw. odpady kuchenne) oraz określenie częstotliwości ich odbierania, a także obowiązku wyposażenia nieruchomości mieszkalnych w pojemniki na te odpady.
W celu zapewnienia czytelności uchwały proponuje się podjęcie jej z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku wraz z rozpoczęciem odbierania odpadów komunalnych przez wykonawcę wybranego w aktualnie planowanym przetargu na realizację tej usługi.
zmianach w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 r.
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.756.057.536,33 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.491.767.932,33 zł,
- dochody majątkowe 264.289.604 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.951.114.829,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.443.893.432,33 zł,
- wydatki majątkowe 507.221.397 zł.
Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 39.668.497 zł.
Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 na kwotę 10.980.237 zł.
Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na www.gdynia.pl/bip.

ikona