1379 (1079) 2019-09-13 - 2019-09-19

Lepiej przygotowani na zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne przybierają na sile, a konsekwencje może obserwować każdy z nas. Jest to także wyzwanie dla administracji samorządowej, dlatego Prezydent Gdyni we współpracy z Ministrem Środowiska przygotował Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdyni do roku 2030 zawierający analizę skutków zachodzących zmian i określający działania, mające na celu zmniejszenie ich negatywnych konsekwencji.
Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji, który odpowiada m.in. za działania środowiskowe, przybliża założenia Planu: - Oprócz diagnozy i opisu uwarunkowań środowiskowych Gdyni to przede wszystkim katalog działań, mających zapobiegać występowaniu lub ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, spowodowanych globalnymi zmianami klimatycznymi.
Wiele projektów jest już w trakcie realizacji i są to takie działania i projekty miejskie, które mają wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i te, które zwiększają małą retencję na terenach zabudowanych. Każdy gdynianin posiadający odpowiednie miejsce może otrzymać dotację na założenie własnego ogrodu deszczowego. Suma takich małych działań znakomicie uzupełnia duże miejskie działania inwestycyjne - mówi wiceprezydent Michał Guć.
Gdynia już od wielu lat konsekwentnie stawia na projekty, mające na celu ograniczenie emisji do atmosfery tak zwanych gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2). Transport publiczny jest rozwijany w sposób zrównoważony i oparty w dużej części na taborze, który w ogóle go nie emituje, na trolejbusach. Zakup 30 nowych trolejbusów zmienił oblicze komunikacji. Temu samemu celowi będzie służyć budowa węzłów przesiadkowych przy stacjach PKP Gdynia Chylonia i Gdynia Karwiny, a w przyszłości także przy stacji Gdynia Główna.
Transport zrównoważony to także znaczący udział rowerów w poruszaniu się po mieście, rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa i promuje się rower także jako pojazd transportowy. We wrześniu Gdynia była gospodarzem V Ogólnopolskiego Zlotu Rowerów Cargo, a od kilku miesięcy mogą z nich korzystać gdyńskie firmy i to całkowicie za darmo.
Wyzwaniem jest zmiana przyzwyczajeń transportowych sporej części mieszkańców. Jeśli uda się ograniczyć emisję spalin z  samochodów, to w zestawieniu z opisanymi działaniami będziemy na dobrej drodze, by zmniejszyć tempo zmian klimatycznych.
Mniej dostrzegana, ale nie mniej istotna jest termomodernizacja budynków komunalnych, w tym szkół i przedszkoli, a także budynków mieszkalnych w ramach projektów europejskich i Miejskiego Programu Rewitalizacji.
Już od 20 lat mieszkańcy mogą likwidować stare piece na węgiel lub drewno i przy pomocy finansowej Miasta, OPEC i PGE wymienić je na ekologiczne źródło ciepła lub przyłączyć się do miejskiej sieci grzewczej.
Przewiduje się, że do 2050 r. znacząco zwiększy się ilość opadów atmosferycznych i coraz częściej pojawiać się będą deszcze nawalne, mogące powodować powodzie, podtopienia i osuwiska gruntów. Receptą na te groźne dla życia i mienia mieszkańców zjawiska pogodowe jest jednoczesne inwestowanie w budowę i modernizację kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych i zwiększanie w mieście tak zwanej małej retencji.
Tej ostatniej służą wszystkie tereny zielone, a w sposób szczególny ogrody deszczowe, zielone dachy i wymiana nieprzepuszczalnych dla wody powierzchni parkingów, boisk szkolnych na powierzchnie, przez które woda może swobodnie wniknąć do gruntu.
Gdynia kontynuuje inwestycje, związane z rozwojem systemu gospodarowania wodami opadowymi w ramach projektu „deszczówkowego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości ok. 63 mln zł. Kolejne boiska szkolne zyskają przepuszczalne nawierzchnie. Powstaje Park Centralny.
W dzielnicach sadzone są drzewa i krzewy, a w ramach BO powstanie 9 parków „kieszonkowych”. Tereny zielone już dawno nie są traktowane w Gdyni wyłącznie jako urozmaicenie miejskiego krajobrazu, ale stanowią ważny składnik systemu, chroniącego przed skutkami zmian klimatu.

ikona