1381 (1081) 2019-09-27 - 2019-10-03

Roszczenia konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – odcinek 6

Kontynuujemy cykl o prawach konsumenta. Odnosząc się do poprzedniego artykułu, który poświęcony został różnicom pomiędzy gwarancją a rękojmią, przypominamy:
1. Odpowiedzialnym z tytułu rękojmi jest sprzedawca towaru bądź usługi;
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego;
3. Odpowiedzialności z tytułu rękojmi sprzedawca nie może z góry wyłączyć ani ograniczyć.
Składając reklamację na podstawie rękojmi, konsument ma prawo wystąpić do sprzedawcy z żądaniem według własnego wyboru: naprawienia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna.
Przepis kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę. Oznacza to, że pomimo przysługującego konsumentowi prawa wyboru roszczenia (to konsument zawsze decyduje, czego żąda: naprawy, wymiany, obniżenia ceny czy zwrotu pieniędzy), jeśli składamy reklamację z tytułu rękojmi po raz pierwszy, to sprzedawca może zamienić nasze roszczenie i zdecydować, że nie zwróci nam pieniędzy, tylko naprawi wadliwą rzecz. Prawo to przysługuje sprzedawcy tylko przy pierwszej reklamacji – jeśli wada pojawi się ponownie lub naprawa okaże się nieskuteczna, to sprzedawca nie może zamienić naszego roszczenia.
Kodeks cywilny mówi ponadto: Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Oznacza to, że jeśli w ciągu 14 dni sprzedawca nie odpowie nam, czy uznaje czy też nie nasze roszczenia o naprawę, wymianę lub obniżenie ceny, to należy przyjąć, że uwzględnił reklamację i domagać się od niego, aby spełnił nasze roszczenia.
Roszczenia z tytułu rękojmi co do zasady przedawniają się po 2 latach od momentu zakupu rzeczy nowej. Jeśli kupimy rzecz używaną, sprzedawca może skrócić okres odpowiedzialności do roku, ale musi nas o tym poinformować przy zakupie.
Pamiętaj też, że w razie wątpliwości możesz zgłosić się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul. 10 Lutego 24, pokój numer 112 (pierwsze piętro)). Biuro czynne jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 8.00-16.00, natomiast w środy w godz. 8.00-17.00.
Kontakt z pracownikami biura możliwy jest także mailowo: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl oraz nr. tel. 58 668 82 00.

ikona