1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, następujących wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowych:
– wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1363/2019/VIII/P z 24.09.2019 r., wywieszony został na okres 26.09-17.10.2019 r. Dotyczy działki nr 1616/2 o pow. 0.0035 ha, obręb 0019_Mały Kack zapisanej w KW GD1Y/00023784/4 położonej przy ul. Gedymina 46;
– wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1362/2019/VIII/P z 24.09.2019 r., wywieszony został na okres od 26.09.2019 r. do 17.10.2019 r. Dotyczy on działki nr 1679/1 o pow. 0.0201 ha obręb 0019_Mały Kack zapisanej w KW GD1Y/00015592/2, działki nr 1905/2 o pow. 0.0190 ha i działki nr 1939/1 o pow. 0.0013 ha obręb 0019_Mały Kack zapisanych w KW GD1Y/00023783/7, działki nr 1616/1 o pow. 0.0026 ha i działki nr 1616/3 o pow. 0.0083 ha obręb 0019_Mały Kack zapisanych w KW GD1Y/00023784/4, działki nr 1582/1 o pow. 0.0012 ha obręb 0019_Mały Kack zapisanej w KW GD1Y/00053455/8 – położonych przy ul. Gedymina 48.
Wymienione wykazy zostały również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1361/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24 września 2019 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 310 m², położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako cz. dz. nr 2767 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00089973/6 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (zieleń),
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1364/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24 września 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 16 m², położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej, oznaczonej jako cz. dz. nr 2252 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ( 3 lata), z przeznaczeniem na osłonę do gromadzenia odpadów,
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1366/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24 września 2019 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 93 m², położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako cz. dz. nr 1313/3, 1329, 1331, 1291/3 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księgach wieczystych: GD1Y/00017300/3, GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń (89,5 m²) oraz nieruchomość zabudowaną (3,5 m²).
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 25.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 1354/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 24 września 2019 r. dotację 5 886,90 zł na realizację zadania w 2019 r. „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni” przyznano organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa; Liczba punktów: 82,83; Miejsce w rankingu: 1.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1360/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24 września 2019 roku, nieruchomości o powierzchni c.a. 9 600 m², położonych w Gdyni w rejonie ul. Morskiej, oznaczonych jako działka nr 2078 i nr 2086 oraz część działki nr 2076 i 2085 obręb 0012 Cisowa, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00017301/0, GD1Y/00041766/4, GD1Y/00045684/3 – przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na boisko piłki nożnej.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 29 listopada o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 25 listopada 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2 i ul. Spacerowej 9 o pow. 6 932 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 26.09.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu oraz dzwoniąc na nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1359/19/VIII/P z 24.09.2019 r.) nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Zorzy, o powierzchni łącznej 1700 m2, oznaczonych jako działka nr 986 oraz część działki nr 1178 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00024558/8, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata – z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu i zieleń izolacyjną – na rzecz wnioskodawcy – osoby prawnej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 26.09.2019 r. do 16.10.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1353/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni 24 września 2019 r., nieruchomości o powierzchni c.a. 1 100 m², położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, oznaczonej jako część działki nr 1632 i 1679 obręb 0023 Pogórze, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00018599/2 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 10 lat, z przeznaczeniem: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25.09.2019 r.
***
III Liceum Ogólnokształcące (ul. Legionów 27)
zatrudni od zaraz, w wymiarze 8-10 godzin tygodniowo, rehabilitanta osoby autystycznej albo oligofrenopedagoga ze specjalizacją do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Kontakt tel. 58 622 18 33 w. 50.

  • ikonaOpublikowano: 03.10.2019 09:39
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.10.2019 12:10
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona