1382 (1082) 2019-10-04 - 2019-10-10

Za nami XII sesja Rady Miasta

25 września odbyła się XII Sesja Rady Miasta, podczas której radni uchwalili m.in. plany zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny i Leszczynki, zmiany w budżecie i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w związku z realizacją budowy budynku komunalnego przy ulicy Dickmana na Oksywiu, a także zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie zabytków.
XII Sesję Rady Miasta otworzyło uhonorowanie Stanisława Borskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pamiątkowym medalem 25-lecia działalności okręgu pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Radni zdecydowali m.in. o:
– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej,
– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej,
– uchwaleniu budżetu miasta Gdyni na rok 2019,
Ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.807.138.541,33 zł, w tym:
– dochody bieżące 1.513.725.808,33 zł,
– dochody majątkowe 293.412.733 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta, na kwotę 2.018.684.134,33 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1.517.802.387,33 zł,
– wydatki majątkowe 500.881.747 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 211.545.593 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
– kredytu długoterminowego w kwocie 164.089.708 zł,
– wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.
Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 304.993.912 zł, pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego - 254.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek - 49.727 zł,
4) pożyczki - 2.488.300 zł.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 254.000.000 zł,
– sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Dickmana w Gdyni – Oksywie” do kwoty 2.488.300 zł.
W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
– dochodów 1.807.138.541,33 zł,
– wydatków 2.018.684.134,33 zł,
– przychodów 304.993.912 zł,
– rozchodów 93.448.319 zł.
– Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033,
W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie” z terminami spłaty do 2034 roku w miejsce uchwały Rady Miasta z 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033 uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2019-2034, na okres planowanych spłat długu z tytułu zaciąganej pożyczki.
– przyjęciu Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
– określeniu warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
– zaciągnięciu pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywiu”,
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs otwarty o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne. Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są m.in. jednostki samorządu terytorialnego.
Dodatkowo preferowane są projekty zlokalizowane na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych, w tym m. in. na obszarze Gdyni. Minimalne oprocentowanie, o jakie można się ubiegać, wynosi 0,25% w stosunku rocznym.
Mając na uwadze uwarunkowania konkursu oraz stopień zaawansowania zadań przewidzianych na obszarach rewitalizowanych, zasadnym jest skorzystanie z pożyczki na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywiu”.
Pożyczkobiorcą byłaby Gmina Miasta Gdyni, a za realizację przedsięwzięcia odpowiadałaby gminna jednostka budżetowa – Laboratorium Innowacji Społecznych.
– nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2019 r.,
Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdania z prac przedstawiła Rada Dzielnicy Chylonia oraz Komisja Gospodarki Komunalnej.
Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona