1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Informacja nt. ruchomości zdeponowanych w magazynie Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni wzywa wszystkie osoby, w stosunku do których w minionym czasie prowadzone było postępowanie egzekucyjne, do odebrana swoich ruchomości, zdeponowanych w magazynie Urzędu Miasta Gdyni w wyniku eksmisji. Informujemy, że Urząd Miasta Gdyni nie pobiera żadnych opłat za okres magazynowania, a rzeczy są wydawane za pisemnym pokwitowaniem.
Osoby, których dotyczy niniejsze ogłoszenie, winny zgłosić się osobiście w pokoju 220 Urzędu Miasta Gdyni w budynku przy ul. 10 Lutego 24 (dawne PLO) w poniedzialek lub czwartek w godz. 8.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Można też ustalić ostateczny termin odbioru swoich rzeczy tel. 58 668 85 60.
Uwaga: Po upływie wyznaczonego terminu, wszystkie ruchomości znajdujqce się w magazynie Urzędu Miasta Gdyni zostaną z niego usunięte, a wszelkie roszczenia z tego tytułu będą bezzasadne.

ikona