1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1366/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2019 r., nieruchomości o łącznej powierzchni 93 m², położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja, oznaczonej jako część działki nr 1313/3, 1329, 1331, 1291/3 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księgach wieczystych o odpowiednich numerach: GD1Y/00017300/3, GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń (89,5 m²) oraz nieruchomość zabudowaną (3,5 m²).
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 375 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego stanowiącej: część działki nr 428 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00024351/7 - do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na rekreację – uprawę roślin. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 1365/19/VIII/P.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: 1.10.2019 r. do 22.10.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 3.10.2019 r. do 24.10.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 2 grudnia 2019 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1 156 m2, ul. ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1 359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1 345 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1 209 m2, ul. Hutniczej 63 opow. 11 631 m2, ul. Komandorskiej 55 pow. 889 m2, ul. Afrodyty o pow. 821 m2 i ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w dniu 02.10.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu oraz dzwoniąc na numery: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki, oznaczonej jako działka nr 1881, obręb 0018_Leszczynki, o pow. 16 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00017306/5, przeznaczonej do zamiany. Wykaz nr 1417/19/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1417/19/VIII/P z 8.10.2019 r., wywieszono na okres 9.10-30.10.2019 r
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/589/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego), od północnego-wschodu – wzdłuż ul. Krzemowej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego „Polifarbu”), a następnie wzdłuż terenów leśnych, od południowego-wschodu – wzdłuż terenów leśnych, z wyłączeniem obszaru objętego m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, a następnie wzdłuż granicy z Gminą Miasta Gdańska, od południowego-zachodu – wzdłuż granicy z Gminą Żukowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.10.2019 r. do 12.11.2019 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5.11.2019 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2019 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku: sprzątaczki na 1/2 etatu.
Praca od poniedziałku do piątku. CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: kadry@sp48.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 507 203 102.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela wychowania do życia w rodzinie na 8/18 etatu.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: kadry@sp48.pl.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń na I piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych
w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 11.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

  • ikonaOpublikowano: 10.10.2019 09:28
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.10.2019 09:59
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona