1383 (1083) 2019-10-11 - 2019-10-17

Potok Wiczliński – zaczynamy budowę!

Podpisanie umów na budowę Potoku Wiczlinskiego. Na zdjęciu od lewej: Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic, Hieronim Szukalski, przedstawiciel Zakładu Projektowo-Wykonawczego H-BUD, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju // fot. Kamil Złoch

Podpisanie umów na budowę Potoku Wiczlinskiego. Na zdjęciu od lewej: Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic, Hieronim Szukalski, przedstawiciel Zakładu Projektowo-Wykonawczego H-BUD, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju // fot. Kamil Złoch

Gdynia rozpoczyna jedną ze strategicznych inwestycji związanych z odprowadzaniem wód opadowych – odtworzenie Potoku Wiczlińskiego. 7 października Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni podpisał umowę z Hieronimem Szukalskim, przedstawicielem wykonawcy inwestycji, którym jest Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD. Koszt przedsięwzięcia to 33 miliony złotych.
Bardzo się cieszę, że przystępujemy do kolejnej realizacji niezwykle ważnej i oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta inwestycji. Dynamicznie postępująca urbanizacja musi iść w parze z odpowiedzialną polityką ekologiczną, a do takich należy zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych. Choć inwestycja powstanie na obszarze Chwarzna-Wiczlina, to będzie miała wpływ na jakość życia w całej Gdyni – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Wybrana w drodze przetargu firma ZPW H-BUD H. Szukalski z Sopotu specjalizuje się w budowie obiektów hydrotechnicznych.
Inwestycja będzie realizowana dzięki bardzo wysokiemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przekazanemu za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska. Podpisywana umowa na wykonanie jest pierwszym z dwóch zadań realizowanych w obszarze Potoku Wiczlińskiego. Wykonawca po zrealizowaniu zadania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 33 milionów złotych. Prace będą trwały dwa lata.
Potok Wiczliński to naturalny ciek wodny, który kiedyś odpowiadał za odprowadzanie wód deszczowych. Dzisiaj przez dynamiczny rozwój infrastruktury na terenie Chwarzna-Wiczlina tereny te uległy dużym przekształceniom. Zmiany przyczyniły się do zmniejszenia potencjału retencyjnego.
Zakres prac obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym,
– odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego wraz z regulacją istniejącego koryta na łącznej długości 2994 m oraz budową 26 progów retencyjnych,
– budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino-Zielenisz” o pojemności 60 tys. 300 m3,
– budowę suchego zbiornika retencyjnego „Obwodnica” na rzece Kaczej o pojemności 40 tys. 640 m3 wraz z regulacją rzeki Kaczej na długości 468 m,
– przebudowę rowu przy ulicy Śliskiej,
– budowę przepustów, w tym przepustu pod obwodnicą Trójmiasta,
– modernizację istniejącej drogi leśnej jako drogi eksploatacyjnej potoku oraz budowę nowych odcinków dróg eksploatacyjnych i oświetlenia budowli przy zbiorniku.
Wymienione prace to pierwszy etap tego projektu, w drugim zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny „Wiczlino-Szkoła”, wraz z drogą eksploatacyjną i oświetleniem.
Zadania, realizowane w ramach dwóch dużych projektów „deszczówkowych” są kontynuacją działań inwestycyjnych, podjętych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”. Wartość tego projektu wyniosła ponad 30 milionów złotych, przy unijnym dofinansowaniu w kwocie 24,8 mln złotych.
Projekty realizowane są przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Łączna suma przyznanych Gdyni dotacji na projekty gospodarowania wodami opadowymi to prawie 88 milionów złotych.

ikona