1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Badania wad postawy w gdyńskich szkołach

Uczniowie klas IV-VIII gdyńskich szkół podstawowych zostaną zaproszeni na bezpłatne badania w kierunku wykrywania wad postawy, które przeprowadzą w grudniu wykwalifikowani fizjoterapeuci.
Warunkiem uczestnictwa w badaniach jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna. Po przeprowadzonych testach rodzice otrzymają wyniki wraz informacją o zalecanej profilaktyce i dalszym postępowaniu w przypadku wykrycia wady postawy u dziecka.
Uczniowie zostaną przebadani w szkole, do której uczęszczają. Badanie jest bezbolesne, bezpieczne i trwa ok. 10 minut. Przeprowadzone zostaną:
– badanie poziomu barków, łopatek, kątów talii i miednicy,
– badanie krzywizn kręgosłupa przy pomocy skoliometru oraz inklinometru,
– pomiar długości kończyn dolnych,
– badanie pod kątem płaskostopia z wykorzystaniem podoskopu.
Wykonane pomiary dadzą obraz ewentualnych zmian w układzie szkieletowym i pozwolą na analizę jego stanu. Na podstawie przeprowadzonego badania fizjoterapeuta dokona oceny wad postawy i przekaże zalecenia do dalszego postępowania. Mogą to być np.: ćwiczenia korekcyjne z obserwacją zmian, podjęcie leczenia indywidualnego lub zalecenia konsultacji lekarskiej przy podejrzeniu, że wada wywołana jest chorobą.
Wady postawy wśród młodzieży występują coraz częściej. Ryzyko pojawienia się wad postawy jest także dużo większe w okresie szybkiego wzrostu. Warto jednak podkreślić, że w przeważającej liczbie przypadków wczesne wykrycie tych zmian gwarantuje szybki powrót do zdrowia.
Zadanie jest w całości finansowane z budżetu miasta Gdyni.

ikona