Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Za nami XIV sesja Rady Miasta

27 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Pogórze, zmiany w budżecie miasta i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni zdecydowali m.in. o:
– zmianie uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
– uchwaleniu rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi;
– zmianie statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”;
– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej;
– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców;
– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze, rejon ulic Unruga i Puckiej;
– ustaleniu uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
– likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów;
– zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok (szczegółowe rozliczenie na stronie www.gdynia.pl/bip);
– zmianie uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2034;
– zmianie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– ustaleniu wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2020 roku (szczegóły w artykule powyżej);
– wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (szczegóły w „Ratuszu” 13 grudnia);
– wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– przyjęciu „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022”.
Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ikona