1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów o gwarancji – odcinek 9

Odnosząc się do artykułu z numeru 1377 „Ratusza” poświęconego różnicom pomiędzy gwarancją a rękojmią, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przypomina, że objęcie kupowanego towaru gwarancją przez przedsiębiorcę (w przeciwieństwie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi) jest dobrowolne.
Gwarancji z reguły udziela producent – następuje to zazwyczaj poprzez oświadczenie gwaranta złożone w dokumencie gwarancyjnym, który kształtowany jest przez gwaranta w dowolny sposób.
Dobrowolność objęcia towaru gwarancją dotyczy samego faktu udzielenia gwarancji jak i treści i zakresu ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie, w tym również w reklamie. Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku. Dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z towarem.
Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Przed złożeniem roszczeń w związku z ujawnioną wadą produktu w pierwszej kolejności powinniśmy szczegółowo zapoznać się z treścią udzielonej nam gwarancji, gdyż to właśnie z jej zapisów wynikać będzie:
– nazwa i adres gwaranta,
– jakie wady objęte są gwarancją,
– jakie roszczenia przysługują nam w przypadku wystąpienia wady (gwarancja może np. przewidywać, że po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji gwarant za każdym razem będzie rzecz naprawiał bądź wymieniał, a możliwość odstąpienia od umowy nie występuje),
– jak długo trwa gwarancji - jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi,
– ile czasu ma gwarant na rozpatrzenie naszej gwarancji.
Pamiętajmy ponadto, że:
– jeżeli gwarant wymienił wadliwy produkt na nowy lub dokonał jego naprawy, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części;
– w przypadku oddalenia roszczeń gwarancyjnych okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.
Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi, jednak podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych, bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi zostaje zawieszony – od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia nieuwzględnienia reklamacji złożonej u gwaranta (lub też od chwili upłynięcia czasu na wykonanie obowiązków wynikających z tej gwarancji).
Pamiętajmy też, że w razie wątpliwości możemy zgłosić się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul. 10 Lutego 24, pokój numer 112 (pierwsze piętro)). Biuro czynne jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 8.00-16.00, natomiast w środy w godz. 8.00-17.00.
Kontakt z pracownikami Biura możliwy jest także pod adresem poczty elektronicznej: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl oraz nr. tel. 58 668 82 00.

ikona